KIND

kind1

n növ, çeşid, sort; a new ~ of silk / paper / apples yeni növ ipək / kağız / alma; different ~s of animals / plants / fruits müxtəlif növ heyvanlar / bitkilər / meyvələr; things of this ~ bu növ şeylər; What kind of man is he? O nə cür / necə adamdır? the ~s of sentences cümlənin növləri;

◊ to pay in ~ natura ilə ödəmək

kind2

adj mərhəmətli, ürəyiyumşaq; xeyirxah; mehriban; ~ person mərhəmətli adam, to be ~ to smb. bir kəsə qarşı mehriban olmaq

KIN
KIND-HEARTED