LABOURING

adj 1. zəhmətkeş, cəfakeş; a ~ man zəhmətkeş adam; ~ classes fəhlə sinfi; ~ population işləyən əhali; 2. bərk döyünən (ürək haq.); 3. atılıb-tutulmağa məruz qalan (gəmi haq.)

LABOURER
LABOURIST