SAQİ ƏRƏB

1. Məclisdə qədəhlərə şərab töküb paylayan adam.

2. Su paylayan, su satan.

Ərənlər sərvəri bir nəzər saldı,

Saqinin dəstində bada göründü.

                              (“Səyyad və Sədət”)

SAQIN
SAQLAMAQ