Слово LAD в англо-азербайджанском словаре.

n oğlan; He is a good lad O, yaxşı oğlandır; He was only a young lad when the war began Müharibə başlayanda o, cavan bir oğlan idi;

◊ to climb up the ~ karyera qazanmaq; to mount a ~ dar ağacından asılmaq

← LACUNA

n (pl -nae və ya lacunas) boşluq, boş yer, ara (mətn daxilində); a ~ in the manuscript əlyazmada boş / buraxılmış yer

LADDER →

ladder1 n nərdivan, pilləkən; folding ~ qatlama nərdivan ladder2 v 1. nərdivanla təmin etmək; 2.