CALCULATION

n 1. hesablama, hesablanma, hesab; analytical ~s analitik hesablamalar; to be out in one’s ~ hesablamada / hesabda səhv etmək; ~ of exchange mal. valyuta məzənnəsinin hesablanması; 2. kalkulyasiya; smeta; ~ of costs xərclərin smetası; 3. götür-qoy etmə, düşünmə, fikirləşmə; after much ~ ətraflı götür-qoy etdikdən / düşündükdən / fikirləşdikdən sonra

CALCULATING
CALCULATIVE