FAIR-FACED

adj 1. gözəl, göyçək; ağüzlü; 2. açıq sifətli / üzlü; 3. xoşgörkəm, xoşgörkəmli, sevimli, qəşəng

FAIR-DEALING
FAIR-HAIRED