FOLLOW

v 1. dalınca / ardınca getmək (bir kəsin / şeyin); Follow me Dalımca gəl / gəlin; 2. müşayiət etmək, izləmək; This thought follows me everywhere Bu fikir məni hər yerdə izləyir; to ~ smb. in / out bir kəsb dalınca girmək / çıxmaq; 3. təqib etmək (bir kəsi); to ~ a retreating enemy geri çəkilən düşməni təqib etmək; 4. diqqətlə güdmək / izləmək (bir kəsi); He thinks he's being followed Ona elə gəlir ki, onu güdürlər; 5. tərəfdar olmaq, əməl / riayət etmək, yermə yetirmək, gözləmək; to ~ a policy bir siyasətə tərəfdar olmaq; to ~ the custom adəti gözləmək; 6. ardıcılı / tərəfdarı olmaq; nümunə götürmək; to ~ the best authorities ən böyük avtoritetlərin (nüfuzu, hörməti, etibarı olan adam) ardıcılı olmaq;

◊ as ~s aşağıdakı kimi; The terms are as follows şərtlər aşağıdakı kimidir; to ~ smb. to his grave bir kəsi son mənzilə yola salmaq / dəfn etmək

FOLK-TALE
FOLLOWER