FOOLISHLY

adv 1. gic-gic, mənasızcasına, axmaqcasına, ağılsızcasına, düşüncəsiz; 2. boş-boş

FOOLISH
FOOT