FULL

full1

adj 1. dolu, ağzınacan dolu; ~ glass / bottle dolu stəkan / butulka / şüşə; ~ audience house ağzınacan dolu tamaşa zalı; 2. doldurulmuş, dolmuş; ~ to the brim / to overflowing ağzınacan dolu/ dolmuş; qədərindən / həddindən artıq doldurulmuş; aşdırılıb-daşdırılmış; 3. tam, qısaldılmamış, gödəldilməmiş, əskildilməmiş, azaldılmamış; ~ load tam yük; ~ name tam ad; ad və soyad; 4. ətraflı, mükəmməl, müfəssəl, əsaslı, qəti; ~ details of a scheme / of a plan planın müfəssəl şərhi / izahı; a ~ account of smth. bir şey haqqında müfəssəl / ətraflı hesabat; 5. tam tərkibli; tam komplektləşdirilmiş; ~ orchestra tam tərkibli orkestr; ~ jury tam tərkibli məhkəmə iclasçıları; 6. tam, bütöv, bölünməz, vahid; ~ hour bütöv / fasiləsiz bir saat; ~ view tam görünüş sahəsi; 7. bol / çox olan, zəngin, rivers ~ of fish balığı bol olan çaylar; a dictionary ~ of useful examples faydalı misallarla zəngin lüğət; 8. bol, zəngin; ~ meal zəngin yemək (qidalı, tez doyuran); very ~ harvest bol məhsul; 9. dolğun, kök, koppuş, iri, cüssəli, canlı; yumru, yupyumru, dolu; rather ~ in the face girdəsifət, yumrusifət, sifətdən dolu; 10. enli, geniş; ~ skirt enli yubka; 12. doyunca yemiş; to eat till one is ~ doyunca / qarnı partlayınca yemək; to enjoy smth. to the ~ bir şeydən doyunca ləzzət / zövq / həzz almaq;

◊ ~ powers tam ixtiyar / səlahiyyət / vəkalət / hüquq; ~ brother / sister doğma qardaş / bacı

full2

v 1. geniş biçmək / kəsmək (paltarı); büzmə tikmək; to ~ a sleeve qolu geniş tikmək (paltarda); 2. şair. bütövlüyə çatmaq, bədirlənmək (ay haq.)

FULFILMENT
FULL AGE