GALLOPER

n 1. çapar at; 2. sürətlə irəliləyən adam; 3. çapar, qasid

GALLOP
GALLOWS