İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • GAMBOGE

  n qummiqut (rəssamların işlətdikləri tünd sarı rəngli maddə)

  Tam oxu »
 • GAMBOL

  n 1. atılıb-düşmə, tullanma, sıçrayış (quzu, uşaq və s. haq.); 2. şənlənmə, şənlik

  Tam oxu »
 • GAME

  game1 n I 1. oyun; to play the ~ qayda ilə oynamaq; 2. məc. alicənablıqla hərəkət etmək; to play a good / poor ~ yaxşı / pis oyunçu olmaq; to be off o

  Tam oxu »
 • GAME-ACT

  n ov qaydaları və ov : müddəti haqqında parlament aktı / qanunu

  Tam oxu »
 • GAME-CERTIFICATE

  n = game-licence

  Tam oxu »
 • GAME-LAW

  game-law(s) n ov heyvanlarının mühafizəsi və onların ovlanması qaydaları haqqında qanunlar

  Tam oxu »
 • GAME-LAWS

  game-law(s) n ov heyvanlarının mühafizəsi və onların ovlanması qaydaları haqqında qanunlar

  Tam oxu »
 • GAME-LICENCE

  n ov heyvanlarının ovlanması və onların ticarəti ilə məşğul olmaq üçün icazə (sənəd)

  Tam oxu »
 • GAME-PIE

  n ov ətindən hazırlanmış piroq

  Tam oxu »
 • GAME PRESERVE

  n ov qoruğu, qoruq yeri

  Tam oxu »
 • GAME-RESERVE

  n qoruq, yasaqlıq

  Tam oxu »
 • GAMEFUL

  adj d.d. 1. şən, zarafatcıl; 2. ov quşu ilə dolu

  Tam oxu »
 • GAMEKEEPER

  n ov quşlarını və ov heyvanlarını qoruyan meşəbəyi

  Tam oxu »
 • GAMES-MASTER

  n bədən tərbiyəsi / idman müəllimi

  Tam oxu »
 • GAMING-HOUSE

  n qumarxana

  Tam oxu »
 • GAMMA

  n 1. qamma (yunan əlifbasının üçüncü hərfi); 2. zool. sovka

  Tam oxu »
 • GAMMA RAYS

  n pl fiz. qamma şüaları

  Tam oxu »
 • GAMMON

  n I bud (donuz budu), qaxac edilmiş bud n II yalan

  Tam oxu »
 • GAMMONER

  n cinayət / oğurluq yoldaşı, şərik

  Tam oxu »
 • GAMUT

  n mus. 1. qamma; 2. səs diapazonu; 3. tamlıq, bütövlük; to run the whole ~ of suffering əzab-əziyyəti tam hiss etmək

  Tam oxu »
 • GANDER

  n 1. erkək qaz; 2. məc. axmaq / sadəlövh adam; 3. sl evli adam; ◊ to see how the ~ hops hadisələrin sonrakı inkişafını gözləmək

  Tam oxu »
 • GANG

  gang1 n 1. qrup, dəstə, partiya; chain ~ qandallanmış və zəncirlə bir-birinə ilhaq edilmiş canilər; 2

  Tam oxu »
 • GANG-CULTIVATOR

  n k.t. çoxcərgəli kultivator

  Tam oxu »
 • GANG-SAW

  n ağackəsən / ağacdoğrayan dəzgah

  Tam oxu »
 • GANGLION

  n (pl -lia) anat. qanqlı, əsəb düyünü; oynaq kisəsində əmələ gələn şiş

  Tam oxu »
 • GANGRENE

  gangrene1 n tib. qanqrena gangrene2 v qanqrenaya məruz qalmaq; qanqrena olmaq

  Tam oxu »
 • GANGSTER

  n qanqster, bandit

  Tam oxu »
 • GANGWAY

  gangway1 n 1. taxta körpü (gəmidə): 2. uzununa körpü; 3. cərgələrarası keçid gangway2 inter Yol ver! / verin! Yol!

  Tam oxu »
 • GANNET

  n zool. qarabatdaq (quş)

  Tam oxu »
 • GANTRY-CRANE

  n portallı kran; estakada kranı

  Tam oxu »
 • GAOL

  gaol1 n 1. həbsxana, dustaqxana; 2. həbsxana cəzası; three years in ~ üç il həbs cəzası gaol2 v həbsxanaya salmaq

  Tam oxu »
 • GAOLER

  n = jailer / jailor

  Tam oxu »
 • GAP

  gap1 n 1. yarıq, deşik, dəlik; to open / to rend / to cut / to clear a ~ in a hedge / in a fence / in a wall çəpərdən / hasardan / divardan deşik / ke

  Tam oxu »
 • GAPE

  gape1 n 1. əsnəmə; 2. təəccüblü baxış / nəzər; 3. : the ~s toyuq xəstəliyi (əsnəmə tutmasından quşların ölməsi) gape2 v 1

  Tam oxu »
 • GAPE-SEED

  n d.d. boş-boşuna baxma, göz gəzdirmə; ◊ to seek / to buy / to sow ~ bazar-dükanda boş-boşuna avaralanmaq, veyllənmək

  Tam oxu »
 • GARAGE

  n qaraj

  Tam oxu »
 • GARB

  garb1 n 1. geyim, libas, paltar; in the ~ of a sailor dənizçi libasında / paltarında; 2. milli geyim garb2 v geyindirmək

  Tam oxu »
 • GARBAGE

  n 1. zibil, mətbəx tullantıları; 2. maklatura; literary ~ oxunaqlı, lakin bədii cəhətdən çox zəif əsər; 3

  Tam oxu »
 • GARBAGE-COLLECTOR

  n zibilçi, süpürgəçi

  Tam oxu »
 • GARBLE

  garble1 n qəsdən təhrif etmə, saxtalaşdırma garble2 v qəsdən təhrif etmək, saxtalaşdırmaq; to ~ evidence şahid ifadəsini saxtalaşdırmaq

  Tam oxu »
 • GARDEN

  n 1. bağ; bağça; hanging ~ asma bağ; medical ~ dərman bitkiləri yetişdirmək üçün bağ; nursery ~ şitillik, tinglik; kitchen ~ bostan; market ~ satış üç

  Tam oxu »
 • GARDEN-BED

  n lək, kərdi; çiçək ləki / kərdisi

  Tam oxu »
 • GARDEN-GATE

  n bağ qapısı, kiçik qapı, dərbəçə (hasarda, darvazada)

  Tam oxu »
 • GARDEN-PLOT

  n bağ üçün ayrılmış sahə

  Tam oxu »
 • GARDEN-PRUNER

  n bağ / bağban qayçısı

  Tam oxu »
 • GARDEN-STUFF

  n tərəvəz, göy-göyərti, pencər

  Tam oxu »
 • GARDEN-TRUCK

  n amer. satış üçün yetişdirilən meyvə və tərəvəz; to raise ~ for the market satış üçün meyvə və tərəvəz yetişdirmək

  Tam oxu »
 • GARDENER

  n bağban, bostançı, bağçılıq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • GARDENING

  n bağçılıq; ~ tools bağçılıq alətləri

  Tam oxu »
 • GARISH

  adj 1. çox şit, gəl-gəl deyən, zövqsüz; ~ clothes çox şit / alabəzək paltar; 2. parıldayan, göz qamaşdıran / parlaq (rəng, işıq və s

  Tam oxu »