NAME

name1

n 1. ad; My name is Tom Mənim adım Tomdur; What is your name? Sənin / Sizin adın / adınız nədir?; by ~ ad ilə, adbaad; adlı; The teacher knows ali the pupils by name Müəllim şagirdlərin hamısını adbaad tanıyır; I only know her by name Mən onu ancaq adı ilə tanıyıram; a girl, Anna by ~ Anna adlı qız; 2. şərəf, şöhrət, yaxşı / pis ad; to make a good ~ for oneself yaxşı ad qazanmaq; to get / to win oneself a ~ məşhurlaşmaq, ad qazanmaq; to perpetuate one’s ~ özünə əbədilik / ölməzlik qazanmaq; to have a ~ for honesty / for generosity düzlükdə / əliaçıqlıqda ad qazanmaq; 3. pl söyüş; to call smb. ~s bir kəsi söymək; 4. nəsil; the last of his ~ onun nəslindən axırıncı / sonuncu; 5. şəxsiyyət; tanınmış / məşhur adam; the great ~s of history tarixin böyük şəxsiyyətləri; 6. qram. isim; proper ~ xüsusi isim; common ~ ümumi isim;

◊ in God’s ~! Allah xatirinə!

name2

v 1. adlandırmaq, ad vermək; to ~ a child John uşağa Con adı qoymaq; to ~ after / from, amer. for şərəfinə adlandırmaq; The child was named after his father Uşağa atasının adını qoydular; 2. adını demək, adbaad saymaq / sadalamaq; to ~ the States of the Union ABŞ-ın tərkibinə daxil olan bütün ştatların adını demək; 3. təyin / müəyyən etmək; to ~ the day toy gününü təyin etmək; 4. təyin etmək, qoymaq (vəzifəyə); He has been named consul Onu konsul təyin etdilər

NAMBY-PAMBY
NAME-PLATE