NARRATIVE

narrative1

n 1. hekayə, povest; 2. izah etmə, sadalama (faktları və s); a ~ of plain facts sadəcə faktların sadalanması; 3. nağıl / hekayə / rəvayət etmə; rəvayət, təhkiyə; personal ~ özü haqqında hekayə / rəvayət

narrative2

adj hekayə; epik; ~ poem epik poema; ~ literature bədii ədəbiyyat (romanlar və hekayələr)

NARRATION
NARRATOR