STATİ́STİKA

[ lat. status – vəziyyət]
1. İnsan cəmiyyətinin və xalq təsərrüfatının inkişafında kəmiyyət dəyişikliklərini öyrənən və bu sahədə əldə edilən məlumatı (rəqəmləri) elmi və praktik məqsədlər üçün işləyib hazırlamaqla məşğul olan elm.
2. Xalq təsərrüfatının, ictimai həyatın hər hansı bir sahəsində həmin elmin metodları ilə aparılan hesablama və bu hesablama nəticəsində alınan məlumat. Dəmiryol statistikası. Kənd təsərrüfatının statistikası. Əhalinin statistikası.
3. Bir sıra elmlərdə, əsasən dəqiq elmlərdə tətbiq edilən xüsusi tədqiqat üsulu. Riyazi statistika. Dilçilik statistikası.
STATİ́ST
STATOR

Digər lüğətlərdə