Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • AĞ SUNQUR

  Şahin cinsindən ov quşu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞA

  Ata; böyük qardaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞAC

  6-7 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yeddi ağacdan yeddi ağaca bir qaraltı görcək baxmışam, seçmişəm, quldur, qaçaq old

  Tam oxu »
 • AĞAMƏT

  Toydan bir neçə gün qabaq qız evinə aparılan qoyun, un, meyvə və s. kimi şeylər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Amma iki gündən sonra toy xəbərinin əvə

  Tam oxu »
 • AĞAYIL

  Qoyun sürüsünün yığışdığı və ya salındığı üstüaçıq, ətrafı bağlı yer; ağıl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞCA

  Təmiz, ağappaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞCA BÜRCLÜ

  Bürcü ağ olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞCA SAZ

  Ağappaq çöllər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞCA YÜZLÜ

  Ağ üzlü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞÇA

  Bax: axça.

  Tam oxu »
 • AĞI

  Bax: ağu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırram qayaları, yıxaram dağı, Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı

  Tam oxu »
 • AĞI

  1. Zəhər. 2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında; zəqqum. Dan yerləri atıbdı, Xoruzları yatıbdı. Bəlkə də bu xörəyə Nənən ağı qatıbdı?               

  Tam oxu »
 • AĞILMAQ

  Asılmaq; ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞILMƏND

  ərəb. ağıl, fars. mənd Ağıl sahibi, ağıllı insan (dərdmənd qəlibi ilə düzəlib). Qurbani der: göz gözlədim, göz aldım, Səmağ oldum, ağılmənddən söz ald

  Tam oxu »
 • AĞIR

  Dəyərli, əziz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞIRMAQ

  Ucaltmaq, yüksəltmək, qaldırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞIZ

  Uc, kənar, başlanğıc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞIZ

  Bir ağız: bir qədər, bir doyumluq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ataların yaxşı bir məsəli var, “acdın çobana, yoruldun sarbana”

  Tam oxu »
 • AĞMAQ

  Bax: ağırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞNATMAQ

  Aşağı sürmək, endirmək, diyirlətmək, aşırmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəli Həsən bir su içim saatda Hasan paşanın qoşununu qatım-qatım qatlayıb,

  Tam oxu »
 • AĞRILMAQ

  Ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AĞU

  Bax: ağı. Ürəyimdə çoxdu qəmlər, acılar, Ağular mənimki, bal sizin olsun!                                      (“Əsli və Kərəm”)

  Tam oxu »
 • AĞU1

  1. Zəhər. 2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında; zəqqum. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) – Adə Həsən, bu dağlarda qovun-qarpız nədi? Bu necə yerdi? Düş

  Tam oxu »
 • AH-VƏBAL

  fars. ah, ərəb. vəbal Günah, məsuliyyət; babal. Adamlar yerbəyerdən xana minnət eləyib dedilər: – Xan, aşığın ah-vəbalı tutar, şəhərimiz viran olar

  Tam oxu »
 • AHU FARS

  Ceyran. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırat sıçrayıb dağın başına qalxdı. Qıratın dırnaqları ahu dırnağı kimi idi

  Tam oxu »
 • AHU-ZAR

  Bax: ahü-zar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AHÜ-ZAR FARS

  Ah çəkmə, sızlama, zarıldama; fəryad, inilti. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Başına döndüyüm, ay qoç Koroğlu, Əgər igidsənsə, gəl apar məni, Həsrətində

  Tam oxu »
 • AXÇA

  1. Gümüş pul (ilk dəfə 1329-cu ildə Sultan Orxan kəsdirmişdir). M.Füzulinin “Şikayətnamə” əsərində aqça şəklində işlənir

  Tam oxu »
 • AXÇA

  1. Gümüş pul (ilk dəfə 1329-cu ildə Sultan Orxan kəsdirmişdir). M.Füzulinin “Şikayətnamə” əsərində aqça şəklində işlənir

  Tam oxu »
 • AXIR

  Bax: axur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AXIR-BAŞI

  Əvvəl-axır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə igid qızı orada qoymaq olmaz, axır-başı paşa onu tələf eləyəcək

  Tam oxu »
 • AXIR ƏRƏB

  Axur (mal-qaraya ot tökülən qurum). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AXITRILMAQ

  Enmək, sürüşüb düşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AXİRƏT HAQQI

  O dünyada sorulacaq haqq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AXTARMA

  Pendir növüdür. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Prof. B.Əhmədov sözün mənşəyinin iki variantını göstərir

  Tam oxu »
 • AXTARMAQ

  Devirmək, alt-üst etmək, yerə yıxmaq, başıaşağı çevirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AXUR

  Heyvanlara yem tökmək üçün taxta, daş, və s.-dən düzəlmiş qab, qutu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sən tövlədə hər day üçün qırx gözlü bir axur qayıra

  Tam oxu »
 • AKUŞKA

  Bax: aquşka. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AQAR

  Axar su, çeşmə, çay və s. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQÇA

  Axça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQÇALUQ

  Axçaya dəyər əmtəə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQIN

  Basqın, hücum. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQINÇI

  Talançı, basqınçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQINDILI

  Axar, çoşqun axan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQMAQ

  1. Axmaq. 2. Basqın etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQUŞKA

  rus. oкошко sözündən Pəncərə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ərzurumun kənarından keçəndə, Aquşqadan gördü məni, Koroğlu! Kənizin göndərdi, kəsdi yolum

  Tam oxu »
 • AL1

  Hiylə, məkr, yalan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırmızı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Görsün mən dəlinin indi gücünü, Boyansın əndamı al qana, gəls

  Tam oxu »
 • AL DİL

  Hiylə, məkr, yalan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hay-hay deyib tövlələrdə yatandı, Hansı düşmanları atdan atandı? Koroğlunu al dil ilə tutandı, Ölər

  Tam oxu »
 • AL ELƏMƏK

  Aldatmaq, hiylə işlətmək, tovlamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kamandar atar oxunu Al eylədim mən çoxunu

  Tam oxu »
 • AL EYLƏMƏK

  Hiylə qurmaq, aldatmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »