Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İDARƏSİZ

  sif. 1. Rəhbəri, başçısı, idarə edəni olmayan. İdarəsiz ailə. 2. İsrafcıl, qənaətə riayət etməyən

  Tam oxu »
 • İDBAR

  [ər.] 1. sif. Çirkin, kifir, eybəcər. Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi; Vaqqıldama bayquş kimi, idbar dilənçi

  Tam oxu »
 • İDBARLIQ

  is. Çirkinlik, kifirlik, eybəcərlik

  Tam oxu »
 • İDDƏ

  is. [ər.] köhn. din. Ərindən boşanan və ya əri ölən qadının təkrar ərə gedə bilməsi üçün şəriətcə gözləməli olduğu vaxt (100 gün)

  Tam oxu »
 • İDDƏT

  is. [ər.] köhn. din. Ərindən boşanan və ya əri ölən qadının təkrar ərə gedə bilməsi üçün şəriətcə gözləməli olduğu vaxt (100 gün)

  Tam oxu »
 • İDDİA

  is. [ər.] 1. Tələb. [Ağamərdan:] Siz də mənim yerimə razı olub, hakimi-şər yanına adam göndərib bildiribsiniz ki, Hacı Qafur tapşırdığı pulu onun bacı

  Tam oxu »
 • İDDİAÇI

  is. 1. Birindən iddiası olan, bir şeyi istəməyə, tələb etməyə əsası olan adam. 2. Böyük iddiası olan adam, özü haqqında böyük fikirdə olub, bunun başq

  Tam oxu »
 • İDDİALANMA

  “İddialanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İDDİALANMAQ

  f. Təşəxxüslənmək, özünə güvənmək, lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • İDDİALI

  sif. Özü haqqında böyük fikirdə olan, təkəbbürlü, təşəxxüslü, özünə çox güvənən, lovğa. İddialı adam

  Tam oxu »
 • İDDİALILIQ

  is. Özü haqqında böyük fikirdə olma; mütəkəbbirlik, təşəxxüslük, lovğalıq, özünə çox güvənmə

  Tam oxu »
 • İDDİASIZ

  sif. 1. Heç bir iddiası, tələbi olmayan. İddiasız qız. – Qaraş üzüyola, başıaşağı, söz qaytarmayan, həlim xasiyyətli idi

  Tam oxu »
 • İDDİASIZLIQ

  is. 1. İddiası, tələbi olmama. 2. Sadəlik, təkəbbürsüzlük, təvazökarlıq

  Tam oxu »
 • İDEÁL

  is. [fr.] 1. Ən yüksək məqsəd; qayə, amal. Yüksək ideallar uğrunda mübarizə. – Yazıçının yüksək idealı işıqlı bir ulduz kimi bizi irəliyə səsləyir

  Tam oxu »
 • İDEALİ́ST

  is. [fr.] 1. İdealist fəlsəfə tərəfdarı. İdealist sistemlər. Fəlsəfə tarixində obyektiv idealist təlimlər ilk əvvəl Şərqdə meydana gəlmişdir

  Tam oxu »
 • İDEALİSTCƏSİNƏ

  zərf İdealist nəzəriyyə əsasında, idealist kimi, idealistə xas bir şəkildə. Məsələni idealistcəsinə izah etmək

  Tam oxu »
 • İDEALİSTLİK

  is. İdealizm mahiyyətində olma, idealizmə aid olma, idealist ruhda olma; xəyalpərvərlik, xülyaçılıq

  Tam oxu »
 • İDEALİZƏ

  [fr.] : idealizə etmək – bir şeyi, həqiqətdə olduğundan daha yaxşı bir şəkildə təsvir etmək, göstərmək; əsassız yerə şişirtmək, tərifləmək, ideal bir

  Tam oxu »
 • İDEALİ́ZM

  is. [fr. əsli yun.] 1. Ruhi olanın, qeyri-maddinin birinciliyi və maddi olanın ikinciliyi prinsiplərindən çıxış edən fəlsəfi cərəyan

  Tam oxu »
 • İDEALLAŞDIRILMA

  “İdeallaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İDEALLAŞDIRILMAQ

  məch. İdealizə edilmək (bax idealizə)

  Tam oxu »
 • İDEALLAŞDIRMA

  “İdeallaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İDEALLAŞDIRMAQ

  f. İdealizə etmək (bax idealizə)

  Tam oxu »
 • İDENTİ́K

  sif. [lat.] Eyni, birmənalı

  Tam oxu »
 • İDEOQRAFİ́K

  sif. dilç. İdeoqrafiyaya əsaslanan, ideoqrafiyaya aid olan. İdeoqrafik yazı

  Tam oxu »
 • İDEOQRÁFİYA

  [yun.] dilç. İdeoqramlar vasitəsilə yazı

  Tam oxu »
 • İDEOQRÁM

  [yun.] dilç. Bu və ya digər dildə səsləri deyil, bütöv məfhumu ifadə edən şərti yazı işarəsi

  Tam oxu »
 • İDEOLÓGİYA

  is. [yun.] İctimai şüurun müxtəlif formalarında – fəlsəfədə, siyasətdə, hüquqda, əxlaqda, incəsənətdə, dində ifadə olunan ideyalar, təsəvvürlər, məfhu

  Tam oxu »
 • İDEOLOJİ

  sif. İdeologiyaya aid olan, ideologiya ilə bağlı olan; məfkurəvi. İdeoloji məsələ. İdeoloji mübarizə

  Tam oxu »
 • İDEÓLOQ

  is. Hər hansı bir ictimai sinfin, qrupun, cərəyanın ideologiyasını ifadə və müdafiə edən adam. Proletariatın ideoloqları

  Tam oxu »
 • İDÉYA

  [yun.] 1. İnsan şüurunda varlığı (həqiqi və ya yanlış şəkildə) əks etdirən və onun bizi əhatə edən mühitə münasibətini ifadə edən anlayış, təsəvvür

  Tam oxu »
 • İDEYACIQ

  isteh. “İdeya”dan kiç. Vecsiz, mənasız, boş ideya, fikir

  Tam oxu »
 • İDEYALI

  sif. Qabaqcıl ideyası olan, bu ideyalar uğrunda mübarizə edən, bunları təbliğ edən, yayan. Yüksək ideyalı əsərlər

  Tam oxu »
 • İDEYALILIQ

  is. Yüksək, qabaqcıl ideyada olma. Milli ədəbiyyatın yüksək ideyalılığı. İncəsənət əsərlərində yüksək ideyalılıq uğrunda mübarizə

  Tam oxu »
 • İDEYASIZ

  sif. İdeyası olmayan, ideyadan məhrum; prinsipsiz. İdeyasız əsər. // Məsləksiz, məfkurəsiz, qayəsiz

  Tam oxu »
 • İDEYASIZLIQ

  is. Məfkurəsizlik, qayəsizlik, məsləksizlik

  Tam oxu »
 • İDXAL

  is. [ər.] 1. Daxil etmə, daxil edilmə. 2. Bir ölkəyə başqa ölkələrdən mal gətirilməsi (ixrac müqabili)

  Tam oxu »
 • İDXALAT

  is. [ər. “idxal” söz. cəmi] Bir ölkəyə başqa ölkələrdən gətirilən mal, məhsulat və s. (ixracat müqabili)

  Tam oxu »
 • İDXALATÇI

  is. xüs. Xaricdən mal gətirən. İdxalatçı dövlət

  Tam oxu »
 • İDİ

  Qoşulduğu sözü keçmiş zamana bağlayaraq ona hekayə mənası verən bağlama. Onun bir məqsədi var idi. Mən dözməli idim

  Tam oxu »
 • İDİLLİK

  sif. 1. əd. İdilliya mahiyyətində olan, idilliya tərzində olan. İdillik janr. 2. kin. İdilliyada olduğu kimi; dinc, sakit, qayğısız

  Tam oxu »
 • İDİ́LLİYA

  [yun.] 1. əd. Kənd əhalisinin təbiət ağuşunda asudə və sakit həyatını təsvir edən kiçik poetik əsər. Feokritin zəngin ədəbi irsindən ancaq bir şeir kü

  Tam oxu »
 • İDİÓM

  is. [yun.] dilç. Yalnız müəyyən bir dilə xas olan və mənası tərkib hissələrini təşkil edən sözlərin ayrı-ayrılıqda götürülən mənası ilə düz gəlməyən,

  Tam oxu »
 • İDİOMATİ́K

  sif. İdiom xarakterində olan, idiomatikaya aid olan. İdiomatik ifadə

  Tam oxu »
 • İDİOMÁTİKA

  dilç. 1. İdiomlar haqqında elm. 2. Bir dildə olan idiomların məcmusu. Azərbaycan dilinin idiomatikası

  Tam oxu »
 • İDİÓT

  [yun.] Anadangəlmə kəmağıl adam, gic

  Tam oxu »
 • İDİOTCASINA

  zərf İdiot kimi, gic kimi, gic-gic. İdiotcasına hərəkət etmək. İdiotcasına danışmaq

  Tam oxu »
 • İDİOTİZM

  is. Anadangəlmə kəmağıllıq, giclik

  Tam oxu »
 • İDİOTLUQ

  is. Anadangəlmə kəmağıllıq, giclik

  Tam oxu »
 • İDİŞ

  is. dilç. Şərqi və Mərkəzi Avropa yəhudilərinin, əsasını alman dialektləri təşkil edən dili

  Tam oxu »