FAILING

failing1

n 1. səhv; zəiflik, zəif cəhət; 2. məc. nöqsan, qüsur; We all have our failings Bizim hamımızın nöqsanımız / qüsurumuz var; 3. müvəffəqiyyətsizlik. uğursuzluq; iflas, uğursuzluğa / müvəffəqiyyətsizliyə uğrama

failing2

adj zəifləyən; ~ sight zəifləyən görmə qabiliyyəti

failing3

prep ...olmadığına görə; ...olmadığı üçün; ...olmasa, ...sa / sə; Failing his arrival we shall stay here Əgər o gəlməsə, biz burada qalacağıq

FAILED
FAILURE