FICTION

n 1. ədəb. belletristika (nəsrlə yazılan bədii ədəbiyyat; romanlar, hekayələr), bədii ədəbiyyat; works of ~ romanlar, povestlər (roman süjetindən daha sadə süjetli bədii əsərlər); to write / to read ~ bədii əsər yazmaq / oxumaq; 2. uydurma, əfsanə, qondarma; yalan, yalan-palan; fiksiya; to distinguish fact from ~ faktı uydurmadan / əfsanədən fərqləndirmək

FICTIOMIST
FICTIONAL