FOLK

n 1. top. i. əhali, insanlar, camaat, xalq; country ~ kənd əhalisi / camaatı; old ~ qocalar; young ~ gənclər, cavanlar; 2. pl adamlar; just ~s d.d. sadə adamlar; 3. d.d. qohumlar, qohum-qardaş, qohum-əqrəba; my ~s mənim qohumlarım / yaxınlarım; the old ~s at home evdəki qocalar, ata-ana

FOLIAGE
FOLK-CUSTOM