FREE

free1

adj 1. azad, müstəqil, sərbəst; a ~ country azad ölkə; ~ people azad xalq; to set / to make ~ azad etmək; 2. sərbəst, könüllü; ~ choice sərbəst seçmə; 3. boş, bikar; Are you free in the afternoon? Sən / Siz axşamüstü boşsan? / boşsunuz?; to have little ~ time az boş vaxtı olmaq; The way is free Yol boşdur; to make the road ~ yolu boşaltmaq; ~ access açıq / sərbəst giriş; 4. iqt. azad; ~ zone azad zona (gömrüksüz idxal); ~ port azad liman; 5. pulsuz, havanı, müftə; ~ of charge pulsuz; ~ education pulsuz təhsil; ~ medical attention pulsuz tibbi yardım; 6. ödənilməyən, xərclərdən azad; ~ of duty gömrüksüz; ~ imports gömrüksüz mallar; 7. səxavətli, əliaçıq, bol, çox, dolu, çoxlu, zəngin; to be ~ with one’s money pulunu sərbəst sərf etmək, israfçıl / bədxərc olmaq; ~ spender israfçı, bədxərc; He seems rather free with his insults insanı təhqir etmək onun üçün heç bir şey deyil; 8. yüngül, lətif, zərif, vüqarlı; ~ gesture zərif / incə jest; ~ step yüngül addım / yeriş; 9. sərbəst, azad; bitərəf; ~ position bitərəf mövqe; ~ flight azad / sərbəst uçuş;

◊ ~ speech söz azadlığı; ~ labour həmkarlar ittifaqının üzvü olmayan fəhlələr; ~ pardon bağışlama, günahından keçmə, əfv etmə; for ~ müftə, pulsuz, havayı; özgə hesabına; to have / to give a ~ hand sərbəst hərəkət etmək hüququ olmaq / vermək

free2

v (pt, pp freed) azad / xilas etmək; to ~ the land from oppression ölkəni zülmdən azad / xilas etmək; to ~ smb. from captivity bir kəsi əsirlikdən azad etmək

free3

adv 1. pulsuz, müftə, havayı; Alı members admitted free Giriş cəmiyyətin bütün üzvləri üçün pulsuzdur; 2. = freely

FRECKLED
FREE-AND-EASY