FUNK

funk1

n d.d. 1. qorxu, vahimə, hürkü, diksinmə, dəhşət; blue ~ çaxnaşma, vəlvələ, təlaş, qarışıqlıq, çaşıb qalma; to be in ~ qorxmaq, çəkinmək, hürkmək, qorxuya düşmək; 2. qüssə, xiffət, məyusluq, qəm, kədər, hüzn; 3. qorxaq, ağciyər (adam)

funk2

v d.d. 1. qorxmaq, çəkinmək; to ~ pain / a scolding ağrıdan / məzəmmətdən qorxmaq; 2. qorxaqlıq göstərmək, çəkinmək; 3. bir şeydən boyun qaçırmaq; qurtarmaq, xilas olmaq, yaxa qurtarmaq, canını qurtarmaq; başını / yaxasını çəkmək; to ~ a difficulty / hard words çətinlikdən / sərt sözlərdən yaxa qurtarmaq

FUNICULAR
FUNKY