İBÇİN

bax ifçin.
[Səttar:] Gözlərinin qırağına elə bil qara qaytan tutulub, dırnaqları ibçindir. P.Makulu.

İBARƏT
İBERLƏR

Digər lüğətlərdə