İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • TWADDLE

  twaddle1 n cəfəngiyyat, laqqırtı, boş danışıq; to talk mere ~ boş-boş danışmaq, laqqırtı vurmaq twaddle2 v boşboğazlıq / lağlağılıq etmək, boş-boş / c

  Tam oxu »
 • TWADDLER

  n boşboğaz, çoxdanışan, çərənçi

  Tam oxu »
 • TWANG

  twang1 n 1. dınqıltı (tarım çəkilmiş simin və s. səsi); the ~ of a guitar gitaranın dınqıltısı; 2. tın-tın / burnunda danışma; to speak with a ~ tın-t

  Tam oxu »
 • TWAT

  n 1. cinsi orqan (qadınlarda); 2. gic / sarsaq adam

  Tam oxu »
 • TWEAK

  tweak1 n çimdik, çimdikləmə; to give smb. a ~ bir kəsi çimdikləmək tweak2 v çimdikləmək, burmaq; to ~ a child’s ears uşağın qulaqlarından burmaq

  Tam oxu »
 • TWEE

  adj d.d. zərif, gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • TWEED

  n 1. tvid; 2. pl tviddən tikilmiş paltar

  Tam oxu »
 • TWEEDY

  adj tvid, tviddən tikilmiş; ~ jackets tvid / tviddən tikilmiş pencəklər

  Tam oxu »
 • TWEET

  tweet1 n civilti, cikkilti, cəh-cəh (quşlarda) tweet2 v 1. civildəmək, cikkildəmək, cəh-cəh vurmaq (quşlar haq

  Tam oxu »
 • TWEETER

  n reproduktor

  Tam oxu »
 • TWEEZER

  v maqqaşla / kəlbətinlə qırpıb qopartmaq

  Tam oxu »
 • TWEEZERS

  n maqqaş, kəlbətin (həm də a pair of ~)

  Tam oxu »
 • TWELFTH

  twelfth1 n 1. (the ~) on ikinci rəqəm; on the ~ of May mayın on ikisində; 2. on ikinci hissə; five ~s on ikidə beş twelfth2 num on ikinci; He came twe

  Tam oxu »
 • TWELVE

  num 1. on iki (rəqəm); Twelve and twelve make twenty-four On iki üstəgəl on iki iyirmi dörd eylər; 2

  Tam oxu »
 • TWELVEFOLD

  adj 1. on iki dəfə çox; 2. on iki hissədən ibarət; 3. on iki dəfə

  Tam oxu »
 • TWENTIES

  n pl 1. iyirmidən iyirmi doqquza qədər olan rəqəmlər; 2. the ~ iyirminci illər; 3. iyirmidən iyirmi doqquza qədər olan yaş; She is in the early / in t

  Tam oxu »
 • TWENTIETH

  twentieth1 num 1. iyirminci (rəqəm); on the ~ of May mayın iyirmisində; 2. iyirminci hissə; three ~s iyirmidə üç twentieth2 adj iyirminci; the ~ chapt

  Tam oxu »
 • TWENTY

  num 1. iyirmi; ~ children iyirmi uşaq; 2. iyirminci; chapter ~ iyirminci fəsil; Room ~ iyirminci otaq; 3

  Tam oxu »
 • TWENTYFOLD

  adj iyirmi dəfə böyük, iyirmiyə vurulmuş, iyirmiqat

  Tam oxu »
 • TWICE

  adv 1. iki dəfə; Twice two is four İki dəfə iki dörd eylər / dörddür; to do smth. ~ bir şeyi iki dəfə etmək; 2

  Tam oxu »
 • TWICE-BORN

  adj başqa cür ifadə edilmiş, başqa şəklə salınmış / düşmüş

  Tam oxu »
 • TWICE-TOLD

  adj 1. iki dəfə danışılmış / yoxlanılmış; 2. məlum, çeynənmiş, köhnə; ~tale köhnə əhvalat

  Tam oxu »
 • TWIDDLE

  twiddle1 n 1. hərlətmə, fırlatma; 2. buruq, buram (saçda, naxışda, yazıda və s.); 3. cəh-cəh, zəngulə; səsin titrəməsi / əsməsi twiddle2 v 1

  Tam oxu »
 • TWIG

  twig1 n 1. çubuq, çırpı, çör-çöp; willow ~s söyüd çubuğu / çırpısı; to use dry ~s to start a fire ocaq qalamaq üçün quru çör-çöpdən istifadə etmək; 2

  Tam oxu »
 • TWIGGY

  adj 1. zərif, zəif, ~ legs zərif baldırlar; 2. şaxəli, qollu-budaqlı; ~ trees şaxəli / qollu-budaqlı ağaclar

  Tam oxu »
 • TWILIGHT

  twilight1 n 1. toran; evening ~ axşam toranı; 2. toran vaxtı; a walk along the beach at ~ toran vaxtında çimərlik boyu gəzinti; 3

  Tam oxu »
 • TWILIT

  adj toran; zəif işıqlandırılmış; in the ~ room zəif işıqlandırılmış otaqda

  Tam oxu »
 • TWILL

  twill1 n toxuc. sarja twill2 v sarja istehsal etmək / toxumaq

  Tam oxu »
 • TWIN

  twin1 n 1. ekiz, əkiz; a pair of ~s d.d. ekizlər; Siamese ~s Siam əkizləri; 2. qoşa / cüt şey; 3. tay; The plate was one of a pair, but I broke its tw

  Tam oxu »
 • TWIN-BORN

  adj ekiz / əkiz doğulmuş

  Tam oxu »
 • TWIN-BROTHERS

  n ekiz / əkiz qardaşlar

  Tam oxu »
 • TWIN-ENGINE

  adj = twin-engined

  Tam oxu »
 • TWIN-ENGINEDI

  adj ikimühərrikli

  Tam oxu »
 • TWIN-SISTERS

  n əkiz / ekiz bacılar

  Tam oxu »
 • TWINE

  twine1 n 1. buraz, kəndir, ip; 2. soluxmuş saplaq; 3. halqa (ilan haq.): 4. ilgək; 5. eşmə, toxuma, hörmə twine2 v 1

  Tam oxu »
 • TWINER

  n 1. sarılan / sarmaşan bitki; 2. toxuc. eşmə maşını / dəzgahı twinge1 n 1. kəskin qəfil ağrı; to get ~s of rheumatism revmatizmdən kəskin qəfil ağrı

  Tam oxu »
 • TWINGLE-TWANGLE

  n dınqıltı, sim səsi

  Tam oxu »
 • TWINING

  adj sarmaşan; ~ plants sarmaşan bitkilər

  Tam oxu »
 • TWINK

  twink1 n 1. sayrışma, parlama; 2. məc. an, qırpım, göz qırpımı; in a ~ bir anda / göz qırpımında twink2 v sayrışmaq, parlamaq

  Tam oxu »
 • TWINKLE

  twinkle1 n 1. sayrışma, parıldama, parlama; the ~ of stars ulduzların sayrışması / parıldaması; 2. yanıb / parlayıb sönmə; 3

  Tam oxu »
 • TWINKLING

  n 1. an, bir an, bir göz qırpımı, ləhzə; in a ~ bir anda; the ~ of an eye bir göz qırpımı; 2. yanıb / parlayıb sönmə, sayrışma

  Tam oxu »
 • TWINNED

  adj 1. əkiz / ekiz doğulmuş; 2. birləşdirilmiş, əlaqələndirilmiş

  Tam oxu »
 • TWIRL

  twirl1 n 1. fırlanma, burulma; 2. qasırğa, burağan; dust ~ toz burağanı; 3. buruq, burum (imzada, hərfdə, saçda və s

  Tam oxu »
 • TWIST

  twist1 n 1. burma, eşmə; burulma, eşilmə; to give a ~ eşmək, sarımaq; to give a ~ to a rope kəndiri eşmək / burmaq; to give a ~ to smb

  Tam oxu »
 • TWISTED

  adj 1. hörülmüş, eşilmiş, toxunmuş; 2. əyri, əyri-üyrü, dolanbac; a ~ road əyri-üyrü yol; 3. dolaşıq, qarışıq

  Tam oxu »
 • TWISTER

  n 1. yalançı; 2. əyirici, əyirən; 3. mahmız; 4. amer. tufan, qasırğa, burağan (tropik ölkələrdə); 5. fırıldaqçı, dələduz

  Tam oxu »
 • TWISTING

  n 1. eşmə, burma; 2. id. fırlatma; ~ of the body bədəni fırlatma

  Tam oxu »
 • TWISTY

  adj 1. əyri-üyrü, dolanbac; ~ river əyri-üyrü çay; a ~ road dolanbac yol; 2. şərəfsiz, prinsipsiz; a ~ politician şərəfsiz / prinsipsiz siyasətçi; 3

  Tam oxu »
 • TWIT

  twit1 n 1. danlaq, məzəmmət, qınama; 2. istehza, lağa qoyma, rişxənd twit2 v (-tt-) 1. danlamaq, məzəmmət etmək; qınamaq; to ~ a person with / about h

  Tam oxu »
 • TWITCH

  twitch1 n 1. dartma, çəkmə; to give a ~ at smb.’s arm bir kəsin qolundan dartmaq/ çəkmək; 2. dartılma; qıc olma; 3

  Tam oxu »