TABEFY

v 1. xərcləmək; əldən / taqətdən salmaq; üzmək; 2. xərclənmək, sərf olunmaq; əldən / taqətdən düşmək

TABBY
TABLE