VƏKİL

vəkalətlə iş görən; nümayəndə; canişin.
VƏKALƏT
VƏLƏD

Digər lüğətlərdə