ABDİCATİON

n 1. əlçəkmə imtina etmə (taxt-tacdan, hakimiyyətdən); 2. üzərindən atma, üzərindən götürmə (məsuliyyəti, vəzifəni)

ABDİCATE
ABDOMEN

Digər lüğətlərdə