İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AD

  AD n in the year since the birth of Christ bizim erada / eramızda

  Tam oxu »
 • AD-LIB

  adv 1. hüdudsuz, sərbəst, istənilən qədər; to eat ~ istənilən qədər yemək; 2. spontan, hazırlıqsız, bədahətən

  Tam oxu »
 • ADAM

  Adam n Adəm (Bibliyaya görə Allahın yaratdığı ilk adam / insan)

  Tam oxu »
 • ADAMANT

  adj mətanətli, möhkəm, dayanıqlı, fikrindən dönməyən, sarsılmaz, yenilməz; to be ~ yenilməz / mətanətli / sarsılmaz olmaq

  Tam oxu »
 • ADAPT

  v 1. uyğunlaşdırmaq, düzəltmək; to ~ a plan to suit the new circumstance planı yeni şəraitə uyğunlaşdırmaq; to ~ oneself to / for özünü uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ADAPTABLE

  adj asan uyğunlaşan, uyğunlaşdırıla / asanlaşdırıla bilən

  Tam oxu »
 • ADAPTATION

  n 1. uyğunlaşdırma; uyğunlaşma; 2. yenidən işlənmə; ~ of a novel romanın səhnələşdirilməsi; 3. biol. mühitə uyğunlaşma, adaptasiya

  Tam oxu »
 • ADAPTED

  adj uyğunlaşdırılmış; asanlaşdmlmış; an ~ text asanlaşdırılmış mətn

  Tam oxu »
 • ADD

  v 1. (to) əlavə etmək; to ~ some wood to fire ocağa bir az odun əlavə etmək; 2. riyaz. (to, together) gəlmək, toplamaq; ◊ to ~ insult to injury yara ü

  Tam oxu »
 • ADDENDUM

  n əlavə (kitaba və s.)

  Tam oxu »
 • ADDER

  n zool. 1. gürzə; 2. amer. Suilanı

  Tam oxu »
 • ADDICT

  addict1 n narkoman addict2 v 1. uymaq, qurşanmaq, aludə olmaq; to ~ oneself to smth. bir şeyə uymaq; to ~ oneself to drink içkiyə qurşanmaq; 2

  Tam oxu »
 • ADDICTED

  adj meylli, həvəsli; ~ to drink içkiyə meylli

  Tam oxu »
 • ADDICTION

  n 1. həvəs, meyl, zərərli vərdiş; 2. narkomaniya

  Tam oxu »
 • ADDITION

  n 1. əlavə, əlavə etmə; in ~ to it buna əlavə olaraq; 2. riyaz. üstəgəlmə, toplama

  Tam oxu »
 • ADDITIONAL

  adj əlavə; ~ charges əlavə xərclər

  Tam oxu »
 • ADDITIONALLY

  adv əlavə olaraq; bundan əlavə

  Tam oxu »
 • ADDLE

  v 1. xarab etmək / olmaq; to ~ an egg yumurtanı xarab etmək; 2. dolaşdırmaq, qarışdırmaq; to ~ one’s brain / head beynini / başını qarışdırmaq

  Tam oxu »
 • ADDLE-BRAIN

  n başıboş, gic, qanmaz

  Tam oxu »
 • ADDLE-BRAINED

  adj 1. başsız, beyinsiz, başıboş, gic, qanmaz; 2. dəli, ağıldankəm

  Tam oxu »
 • ADDLE-HEAD

  n = addle-brain

  Tam oxu »
 • ADDLE-HEADED

  adj = addle-brained

  Tam oxu »
 • ADDLED

  adj xarab olmuş, lax; an ~ egg lax yumurta

  Tam oxu »
 • ADDRESS

  address1 n 1. ünvan, adres; to change one’s ~ ünvam dəyişmək, köçmək; 2. müraciət, xitab; nitq; opening ~ giriş nitqi; to give / to deliver an ~ nitq

  Tam oxu »
 • ADDRESSED

  adj ünvanlanmış, göndərilmiş

  Tam oxu »
 • ADDRESSEE

  n adresat, ünvan sahibi

  Tam oxu »
 • ADDUCE

  v gətirmək, göstərmək (sitat, sübut)

  Tam oxu »
 • ADEQUACY

  n 1. uyğunluq, müvafiqlik, adekvatlıq; 2. kafilik

  Tam oxu »
 • ADEQUATE

  adj 1. lazımi qədər, kifayət qədər; kifayət; We took adequate food for the short holiday Biz qısa istirahət üçün lazımi qədər ərzaq götürdük; 2

  Tam oxu »
 • ADEQUATELY

  adv 1. lazımınca, kifayət qədər; 2. adekvat; müvafiq olaraq, müvafiq surətdə

  Tam oxu »
 • ADHERE

  v (to) 1. yapışmaq; Mud adhered to our shoes Palçıq bizim ayaqqabılarımıza yapışdı; 2. əməl etmək, sadiq qalmaq (əqidəyə, görüşə və s

  Tam oxu »
 • ADHERENCE

  n sədaqət, bağlılıq, vəfa; ~ to a cause bir işə sədaqət / bağlılıq

  Tam oxu »
 • ADHERENT

  adherent1 n tərəfdar, ardıcıl adherent2 adj yapışqan, suvaşqan, yapışqanlı, yapışan

  Tam oxu »
 • ADHESIVE

  adhesive1 n yapışqan, yapışqan maddə adhesive2 adj yapışqan, suvaşqan, yapışqanlı; ~ plaster yapışqan plastır

  Tam oxu »
 • ADHESIVENESS

  n yapışqanlıq, yapışma

  Tam oxu »
 • ADIEU

  n xudahafizləşmə, sağollaşma; to make / to take one’s to bid / to say ~ to smb. bir kəslə xudahafizləşmək

  Tam oxu »
 • ADIPOSE

  adipose1 n heyvan yağı / piyi adipose2 adj yağlı, piyli

  Tam oxu »
 • ADJACENT

  adj yanında / yanaşı / bitişik olan, qonşu; ~ villages bitişik / qonşu kəndlər; ~ angles riyaz. qonşu bucaqlar

  Tam oxu »
 • ADJACENTLY

  adv qonşuluqda, yan-yana

  Tam oxu »
 • ADJECTIVAL

  adj sifəti, sifət kimi işlənən; an ~ pronoun sifəti əvəzlik

  Tam oxu »
 • ADJOIN

  v yanaşı / qonşu / bitişik olmaq, The two houses adjoin Bu iki ev bitişikdir

  Tam oxu »
 • ADJOINING

  adj 1. qonşu; yanaşı olan; 2. qram. yanaşma

  Tam oxu »
 • ADJOURN

  v 1. təxirə salmaq; to ~ a meeting / a journey, etc. iclası / səyahəti və s. təxirə salmaq; 2. fasilə elan etmək; Parliament adjourned at five o’clock

  Tam oxu »
 • ADJOURNMENT

  n 1. təxir, təxirə salma (iclası və s.); 2. fasilə (iclasda və s.)

  Tam oxu »
 • ADJUDGE

  v 1. qərar / hökm çıxarmaq; to ~ smb. to be guilty bir kəsin günahkar olması haqda hökm çıxartmaq; 2

  Tam oxu »
 • ADJUDGEMENT

  n 1. məhkəmə qoran; hökm çıxarma; 2. kəsmə, kəsilmə (məhkəmənin qərarı ilə)

  Tam oxu »
 • ADJUDICATE

  v 1. (on, upon) mühakimə etmək, işə baxmaq, iş kəsmək (məhkəmədə); hakimlik etmək, qərar çıxarmaq / vermək; 2

  Tam oxu »
 • ADJUDICATION

  n 1. məhkəmə qərarı / hökmü; 2. qərar çıxarma, hökm vermə

  Tam oxu »
 • ADJUDICATOR

  n münsiflər hakimi

  Tam oxu »
 • ADJUNCT

  n 1. əlavə; 2. köməkçi; adyutant; 2. qram. təyin; zərflik

  Tam oxu »