İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • ACACIA

  n bot. akasiya

  Tam oxu »
 • ACADEMIC

  academic1 n 1. professor, elmi işçi; 2. ali məktəb müəllimi academic2 adj 1. akademik; ~ hour akademik saat; ~ year akademik il, tədris ili; 2

  Tam oxu »
 • ACADEMICIAN

  n aka'demik

  Tam oxu »
 • ACADEMY

  n 1. akademiya; 2. ali məktəb; xüsusi imtiyazı olan özəl orta təhsil müəssisəsi; a military ~ hərbi məktəb; an ~ of music musiqi məktəbi, musiqi akade

  Tam oxu »
 • ACCEDE

  v 1. razılaşmaq; bəyənmək; to ~ to a request / to a proposal xahişlə / təkliflə razılaşmaq; 2. qoşulmaq, tərəfdar çıxmaq; to ~ to a treaty / to a conf

  Tam oxu »
 • ACCELERATE

  v 1. sürətləndirmək, sürətini artırmaq; 2. sürətlənmək, sürəti artmaq

  Tam oxu »
 • ACCELERATING

  adj sürətləndirici, sürətləndirən; ~ force fiz. sürətləndirici qüvvə

  Tam oxu »
 • ACCELERATION

  n sürətləndirmə; sürətini artırma

  Tam oxu »
 • ACCELERATOR

  n 1. tex. sürətləndirici, sürətləndirici cihaz; 2. kim. katalizator

  Tam oxu »
 • ACCELEROMETER

  n tex. akselerometr (sürətlənməni ölçən cihaz)

  Tam oxu »
 • ACCENT

  accent1 n 1. vurğu, vurğu işarəsi; to put the ~ on the first / last syllable birinci / axırıncı heca üzərinə vurğu işarəsi qoymaq; 2

  Tam oxu »
 • ACCENTUATE

  v 1. vurğulu etmək, vurğulamaq; 2. vurğu işarəsi qoymaq

  Tam oxu »
 • ACCENTUATION

  n 1. tələffüz tərzi; 2. ayırma, nəzərə çarpdırma; 3. vurğu qoyma; 4. poliqr. başqa hərflə ayırma

  Tam oxu »
 • ACCEPT

  v 1. qəbul etmək, almaq, götürmək; to ~ an invitation dəvəti qəbul etmək; to ~ a present hədiyyə qəbul etmək / götürmək / almaq; 2

  Tam oxu »
 • ACCEPTABLE

  adj 1. qəbul edilə bilən, münasib, əlverişli; The gift is acceptable Hədiyyəni qəbul etmək olar; 2. faydalı, yararlı; Your work, is not acceptable, do

  Tam oxu »
 • ACCEPTED

  adj qəbul edilmiş, etiraf olunmuş; ~ definition qəbul edilmiş tərif; ~ truth hamının qəbul etdiyi həqiqət

  Tam oxu »
 • ACCESS

  n 1. yol, giriş; giriş yolu; ~ to world market dünya bazanna yol / giriş; 2. keçid; ~ to the island adaya keçid; ~ to the mountain dağa yol / keçid

  Tam oxu »
 • ACCESSIBILITY

  n mümkünlük, əlverişlilik

  Tam oxu »
 • ACCESSIBLE

  adj 1. əldə edilə bilən, tapıla bilən; 2. təsirə düşən; meylli; ~ to bribery rüşvətə meylli

  Tam oxu »
 • ACCESSION

  n 1. yol, giriş; 2. başlama; daxil olma (vəzifəyə və s.); ~ to the throne taxta çıxma / oturma; 3. qoşulma (müqaviləyə və s

  Tam oxu »
 • ACCESSORY

  adj əlavə, yardımçı, köməkçi; ~ material əlavə / yardımçı material

  Tam oxu »
 • ACCIDENCE

  n 1. qram. morfologiya; 2. başlanğıc, əsas

  Tam oxu »
 • ACCIDENT

  n 1. hadisə, təsadüf; pure ~ tam təsadüf; by ~ təsadüfən; 2. bədbəxt hadisə, qəza; to have / to meet with / an ~ qəzaya uğramaq; railway / motor ~ dəm

  Tam oxu »
 • ACCIDENTAL

  adj 1. təsadüfi, gözlənilməz; ~ coincidence təsadüfi oxşarlıq; 2. ikinci dərəcəli, əlavə

  Tam oxu »
 • ACCIDENTALLY

  adv təsadüfən, gözlənilmədən

  Tam oxu »
 • ACCLAIM

  v 1. səs-küylə salamlamaq; to ~ the winner qalibi hərarətlə qarşılamaq, qalibə hərarətlə əl çalmaq; 2

  Tam oxu »
 • ACCLAMATION

  n səs-küylə / hərarətlə bəyənmə; ~s of the multitude kütlənin hərarətlə alqışlaması; to hail with ~s hərarətlə qarşılamaq / alqışlamaq

  Tam oxu »
 • ACCLIMATISATION

  acclimatization, -sation n iqlimləşmə, iqlimə uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • ACCLIMATISE

  acclimatize, -ise v mühitə uyğunlaşdırmaq; uyğunlaşdırmaq; to ~ oneself to the surroundings özünü ətraf mühitə uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ACCLIMATIZATION

  acclimatization, -sation n iqlimləşmə, iqlimə uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • ACCLIMATIZE

  acclimatize, -ise v mühitə uyğunlaşdırmaq; uyğunlaşdırmaq; to ~ oneself to the surroundings özünü ətraf mühitə uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ACCOMMODATE

  v 1. uyğunlaşdırmaq; to ~ oneself to smth. özünü bir şeyə uyğunlaşdırmaq; 2. öyrəşmək; to ~ oneself to smb

  Tam oxu »
 • ACCOMMODATING

  adj 1. iltifatlı; 2. yolagedən, xoşrəftar, ünsiyyətli, qılıqlı, üzüyola, yolagələn, sözəyatan, sözəbaxan

  Tam oxu »
 • ACCOMMODATION

  n 1. uyğunlaşdırma, düzəltmə; uyğunlaşma, öyrəşmə; 2. yurd, sığınacaq, daldalanacaq yer; otaq; hotel ~ mehmanxana otağı; 3

  Tam oxu »
 • ACCOMPANIMENT

  n 1. müşayiət, müşayiət etmə; 2. mus. akkompanement

  Tam oxu »
 • ACCOMPANIST

  n akkompaniator, müşayiətçi

  Tam oxu »
 • ACCOMPANY

  v 1. müşayiət etmək, birlikdə / yanınca getmək; to ~ one’s explanations with illustrations izahatını misallarla müşayiət etdirmək; 2

  Tam oxu »
 • ACCOMPLISH

  v 1. yerinə yetirmək, icra etmək, həyata keçirmək; to ~ a task / a promise tapşırığı / vədi yerinə yetirmək; 2

  Tam oxu »
 • ACCOMPLISHED

  adj 1. bitişik; tamamlanmış, başa çatdırılmış; 2. mahir, məharətli, qabil, usta; an ~ singer mahır / məharətli / qabil müğənni; an ~ musician usta / m

  Tam oxu »
 • ACCOMPLISHMENT

  n 1. yerinə yetirilmə, həyata keçirmə; 2. nailiyyət, müvəffəqiyyət; 3. pl ləyaqət, məziyyət; yaxşı cəhət; a man of many ~s çoxlu məziyyətlərə malik ol

  Tam oxu »
 • ACCORD

  accord1 n 1. razılıq; birlik, uyğunluq, harmoniya; true ~ of hearts ürəklərin / qəlblərin birliyi / razılığı; to be in ~s, to be in one ~ eyni fikirdə

  Tam oxu »
 • ACCORDANCE

  n 1. razılıq; həmrəylik; həmahənglik; 2. vermə, təqdim etmə; the ~ of a privilege imtiyaz vermə; ◊ in ~ with uyğun (olaraq), müvafiq

  Tam oxu »
 • ACCORDING TO

  prep 1. üzrə, görə; ~ rule qaydaya görə / əsasən, qayda üzrə; ~ his promise onun vədinə görə; 2. müvafiq olaraq; Each man will be paid according to hi

  Tam oxu »
 • ACCORDINGLY

  adv müvafiq / uyğun olaraq; to act ~ müvafiq hərəkət etmək

  Tam oxu »
 • ACCORDION

  n akkordeon

  Tam oxu »
 • ACCOUNT

  account1 n 1. hesab; bank ~ bank hesabı; current ~ cari hesab; joint ~ ümumi / birgə hesab; on smb.’s ~ bir kəsin hesabına; to open an ~ hesab açmaq (

  Tam oxu »
 • ACCOUNT-BOOK

  n buxalter / mühasibat kitabı

  Tam oxu »
 • ACCOUNTABLE

  adj 1. cavabdeh; to be ~ for one’s actions öz hərəkətinə cavabdeh olmaq; 2. izah edilə bilən, başa salına bilən

  Tam oxu »
 • ACCOUNTANT

  n buxalter; hesabdar, mühasib

  Tam oxu »
 • ACCOUNTANT-GENERAL

  n baş buxalter / hesabdar, baş mühasib

  Tam oxu »