İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AKIN

  adj 1. qohum, doğma, qan qohumu; ~ to smb. bir kəsə qohum; 2. eyni görünüşə malik olan, eyni görünüşü olan, bənzər, oxşar; ~ to smth

  Tam oxu »
 • ALABASTER

  n tex. alebastr, gec, kirəc

  Tam oxu »
 • ALARM

  alarm1 n 1. həyəcan / təhlükə siqnalı, təhlükə haqqında xəbərdarlıq; false ~ yalançı həyəcan; midnight ~ gecə siqnalı; to give / to raise the ~ həyəca

  Tam oxu »
 • ALARM-BELL

  n həyəcan / təhlükə siqnalı, fəlakət bildirən zəng

  Tam oxu »
 • ALARM-CLOCK

  n zəngli saat

  Tam oxu »
 • ALARMED

  adj həyəcanlanmış, həyəcanlandırılmış; narahat edilmiş

  Tam oxu »
 • ALARMING

  adj 1. həyəcanlı, səksəkəli; 2. təhlükə bildirən, təhlükə xəbəri verən (siqnal)

  Tam oxu »
 • ALARMIST

  adj hay-küyçü, küyçü, çaxnaşma / vəlvələ salan

  Tam oxu »
 • ALAS

  inter heyhat, vaxsey; əfsus

  Tam oxu »
 • ALBANIAN

  Albanian1 n 1. arnaut, alban, albaniyalı, Albaniya vətəndaşı; the ~s top. i. arnautlar; albanlar; 2. arnaut / alban dili Albanian2 adj arnaut, alban

  Tam oxu »
 • ALBATROSS

  n zool. albatros (dəniz quşu)

  Tam oxu »
 • ALBESCENT

  adj ağtəhər, ağa çalan

  Tam oxu »
 • ALBINESS

  n biol. albinos qadın / qız

  Tam oxu »
 • ALBINISM

  n biol. albinizm

  Tam oxu »
 • ALBUM

  n albom

  Tam oxu »
 • ALBUMEN

  n 1. yumurtanın ağı; 2. biol. zülal, albumin

  Tam oxu »
 • ALBUMEN-FREE

  adj biol. zülalsız

  Tam oxu »
 • ALCHEMIC

  adj əlkimya

  Tam oxu »
 • ALCHEMICAL

  adj = alchemic

  Tam oxu »
 • ALCHEMIST

  n əlkimyager (yalançı kimya ilə məşğul olan adam)

  Tam oxu »
 • ALCHEMY

  n əlkimya, yalançı kimya

  Tam oxu »
 • ALCOHOL

  n spirt; absolute ~ təmiz spirt; methyl ~ ağac spirti

  Tam oxu »
 • ALCOHOLIC

  alcoholic1 n alkoqolik, içki düşkünü, əyyaş alcoholic2 adj 1. alkoqollu, spirtli, ~ drinks alkoqollu / spirtli içkilər; 2

  Tam oxu »
 • ALCOHOLICITY

  n alkoqolluq

  Tam oxu »
 • ALCOHOLISM

  n alkoqolizm., keflilik, sərxoşluq, əyyaşlıq; chronic ~ xroniki sərxoşluq / əyyaşlıq

  Tam oxu »
 • ALCOHOLIZE

  v 1. kim. spirtə çevirmək; 2. kim. spirtlə doydurulmaq, spirt hopdurulmaq

  Tam oxu »
 • ALCOHOLOMETER

  n spirtometr

  Tam oxu »
 • ALCORAN

  Alcoran n Quran

  Tam oxu »
 • ALE

  n pivə; fresh ~ təzə pivə; strong ~ tünd pivə (alkoqolu yüksək olan); bitter ~ acı pivə; to brew ~ pivə bişirmək

  Tam oxu »
 • ALE-BARREL

  n pivə çəlləyi

  Tam oxu »
 • ALE-BREWER

  n pivəbişirən

  Tam oxu »
 • ALE-HOUSE

  n pivəxana

  Tam oxu »
 • ALE-TAP

  n pivə çəlləyinin kranı / lüləyi

  Tam oxu »
 • ALE-WIFE

  n (pl -wives) pivəxana sahibəsi

  Tam oxu »
 • ALEHEMISTRY

  n d.d. = alchemy

  Tam oxu »
 • ALERT

  alert1 n 1. hərb. hərbi hazırlıq vəziyyəti; 2. həyəcan, həyəcan siqnalı; ◊ on the ~ hazır, sayıq, ayıq, ayıq-sayıq; to be on the ~ hazır olmaq, ayıq-s

  Tam oxu »
 • ALERTNESS

  n 1. sayıqlıq, ayıqlıq; ehtiyatlılıq; ehtiyat; practical ~ əməli sayıqlıq / ayıqlıq, gündəlik sayıqlıq / ayıqlıq; 2

  Tam oxu »
 • ALGEBRA

  n cəbr

  Tam oxu »
 • ALGEBRAIC

  adj cəbr

  Tam oxu »
 • ALGEBRAICAL

  adj = algebraic

  Tam oxu »
 • ALGEBRAIST

  n cəbr mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • ALGERIAN

  Algerian1 n əlcəzairli; the ~s top. i. əlcəzairlilər Algerian2 adj əlcəzairli; ~ guest əlcəzairli qonaq

  Tam oxu »
 • ALGID

  adj soyuq, soyumuş

  Tam oxu »
 • ALGORISM

  n 1. saym ərəb sistemi; 2. alqoritm

  Tam oxu »
 • ALGORITHM

  n cəb. alqoritm; ~ of syntactic analysis sintaktik analizin alqoritmi

  Tam oxu »
 • ALIAS

  adv başqa cür; ləqəbli; ayamalı; John Smith, ~ the Baby Con Smit, Beybi ləqəbi ilə tanınan / məşhur olan

  Tam oxu »
 • ALIBI

  alibi1 n (pl alibis) hüq. 1. alibi; dubious ~ şübhəli alibi; faked ~uydurulmuş alibi; to prove an ~ alibini sübut etmək; to establish ~ alibi tapmaq /

  Tam oxu »
 • ALIEN

  alien1 n 1. əcnəbi, xarici, yabançı; resident ~ ölkədə yaşayan əcnəbi / xarici; 2. dönük adam, cəmiyyətdən qovulmuş adam alien2 adj 1

  Tam oxu »
 • ALIENABILITY

  n hüq. özgəlik, uzaqlıq

  Tam oxu »
 • ALIENAGE

  n hüq. vəziyyət, vətəndaşlığı olmayan əcnəbinin statusu; declaration of ~ vətəndaşlığa qəbul etməkdən imtina etmək haqqında bəyannamə

  Tam oxu »