İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AUBERGINE

  n bot. badımcan

  Tam oxu »
 • AUCTION

  auction1 n auksion, hərrac; to sell by to put up to ~ amer. to sell / to put at ~ auksiona / hərraca qoymaq, auksion / hərrac yolu ilə satmaq; The hou

  Tam oxu »
 • AUCTIONEER

  n auksionist, auksionçu

  Tam oxu »
 • AUDACIOUS

  adj 1. cəsur, cəsarətli, fədakar; ~ explorer fədakar / cəsarətli tədqiqatçı / səyyah; 2. ötkəm, ədəbsiz, qaba, kobud; həyasız, sırtıq, utanmaz

  Tam oxu »
 • AUDACITY

  n 1. ötkəmlik, cəsarət, cürət, igidlik, qoçaqlıq; 2. həyasızlıq, abırsızlıq, sırtıqlıq

  Tam oxu »
 • AUDIBILITY

  n eşidilmə, eşidilmə dərəcəsi

  Tam oxu »
 • AUDIBLE

  adj eşidilən, eşidilə bilən, aydın, anlaşılan; ~ whisper eşidilən pıçıltı

  Tam oxu »
 • AUDIBLY

  adv açıq, aydın; to speak ~ aydın / açıq danışmaq; Her heart throbbed audibly Onun ürəyinin döyünməsi aydın eşidilirdi

  Tam oxu »
 • AUDIENCE

  n 1. tamaşaçılar, kütlə, dinləyicilər, auditoriya; to perform before a large ~ geniş / böyük kütlə qarşısında çıxış etmək; 2

  Tam oxu »
 • AUDIT

  audit1 n 1. yoxlama; təftiş, təftiş etmə; The yearly audit takes place each December Hər dekabrda illik yoxlama keçirilir; 2

  Tam oxu »
 • AUDITING

  adj: ~ committee təftiş komissiyası

  Tam oxu »
 • AUDITION

  audition1 n 1. dinləmə, qulaq asma; 2. eşitmə, eşitmə qabiliyyəti; 3. qulaq asma (vckalistlərə, aktyorlara və s

  Tam oxu »
 • AUDITOR

  n 1. müfəttiş, yoxlayıcı (haqq-hesabı, hesabat işlərini); 2. sərbəst dinləyici (tədris müəssisələrində)

  Tam oxu »
 • AUDITORIUM

  n tamaşa zalı, auditoriya

  Tam oxu »
 • AUDITORY

  adj anat. eşitmə; ~ acuity eşitmə itiliyi; ~ canal eşitmə kanalı; ~ nerve eşitmə əsəbi; ~ difficulties eşitmə çətinlikləri

  Tam oxu »
 • AUGER

  n burğu, matqab

  Tam oxu »
 • AUGHT

  n mülk, əmlak; mülkiyyət, mal-mülk, xüsusi mülkiyyət

  Tam oxu »
 • AUGMENT

  augment1 n artırma, çoxaltma, gücləndirmə, böyütmə augment2 v artırmaq, çoxaltmaq, gücləndirmək, böyütmək; He augments his wages by working in his fre

  Tam oxu »
 • AUGMENTATION

  n 1. artırma, çoxaltma, böyütmə, artma, artım; 2. üstünə artırma, əlavə

  Tam oxu »
 • AUGUR

  v qabaqcadan xəbər vermək / bildirmək, gələcəkdən xəbər vermək; This closeness augurs a thunderstorm Bu bürkü tufan olacağını xəbər verir

  Tam oxu »
 • AUGURY

  n 1. əlamət, nişanə; 2. ürəyə damma, duyma; 3. fal açma, fala baxma; gələcəyi qabaqcadan xəbər vermə

  Tam oxu »
 • AUGUST

  August n avqust; in ~ avqustda august adj 1. əzəmətli, möhtəşəm, böyük; ~ personage zəhmli / vahiməli şəxs 2

  Tam oxu »
 • AUNT

  n xala, bibi

  Tam oxu »
 • AURA

  n 1. hava; qoxu; an ~ of decay çürüntü qoxusu; 2. zərif ətir / rayihə / iy

  Tam oxu »
 • AURAL

  adj qulaq; eşitmə; ~ department qulaq şöbəsi (xəstəxanada); ~ surgeon qulaq xəstəlikləri üzrə mütəxəssis

  Tam oxu »
 • AURALLY

  adv şifahi, şifahi olaraq

  Tam oxu »
 • AURICLE

  n anat. 1. qulaq seyvanı; 2. ürək qulaqcığı

  Tam oxu »
 • AURIFEROUS

  adj tərkibində qızıl olan, qızıllı; ~ goldfield qızıl yatağı olan rayon / sahə; ~ rock tərkibində qızıl olan dağ süxuru

  Tam oxu »
 • AURORA

  n Avrora, dan, şəfəq

  Tam oxu »
 • AUSPICE

  n 1. pl himayə, havadarlıq, himayəçilik; hamilik; meeting under the ~s of the World Peace Council Ümumdünya Sülh Şurasının himayəsi ilə çağırılmış icl

  Tam oxu »
 • AUSPICIOUS

  adj 1. əlverişli, münasib, yararlı; yaxşı, xoş; ~ event / circumstance / beginning əlverişli hadisə / vəziyyət / başlanğıc; ~ moment münasib / əlveriş

  Tam oxu »
 • AUSTERE

  adj 1. ciddi, zabitəli, sərt, kəskin, acıqlı; an ~ face ciddi / acıqlı sifət; an ~ look kəskin / səri baxış; an ~ man ciddi / zabitəli / acıqlı adam;

  Tam oxu »
 • AUSTERITY

  n 1. ciddilik, ciddiyyət, qətilik, zabitalilik, zabitə; sərtlik, kəskinlik, şiddət; 2. sadəlik; bəsitlik; 3

  Tam oxu »
 • AUTHENTIC

  adj 1. əsl, həqiqi; orijinal; əslinə uyğun, əslinə mütabiq; an ~ signature əsl / əslinə mütabiq imza; an ~ picture orijinal / əslinə uyğun şəkil; an ~

  Tam oxu »
 • AUTHENTICATE

  v 1. təsdiq etmək, təsdiqləmək; sübut etmək; inandırmaq; 2. həqiqiliyini təsdiq etmək / təsdiqləmək; ~ a signature imzanın həqiqiliyini / həqiqi oldu

  Tam oxu »
 • AUTHENTICATION

  n təsdiq etmə, təsdiqləmə (sənəd və s. haq.); the use of seals for ~ of a contract müqavilənin doğruluğunu təsdiq etmək üçün möhürdən istifadə etmə

  Tam oxu »
 • AUTHENTICITY

  n doğruluq, gerçəklik, həqiqilik, səhihlik, orijinallıq; The painting's authenticity is not in doubt, it is a real Rembrant Şəklin orijinallığına şübh

  Tam oxu »
 • AUTHOR

  n müəllif, yazıçı; ~’s copy müəllif nüsxəsi

  Tam oxu »
 • AUTHORESS

  n qız / qadın müəllif

  Tam oxu »
 • AUTHORISATION

  authorization, -sation n 1. səlahiyyət / vekalət vermə; 2. icazə / izin / ixtiyar vermə

  Tam oxu »
 • AUTHORISE

  authorize, -ise v icazə / izin vermək; to ~ the substitution dəyişikliyə / dəyişiklik etməyə icazə vermək; 2

  Tam oxu »
 • AUTHORISED

  authorized, -ised adj 1. vəkil edilmiş; ~ agent vəkil edilmiş agent; 2. izin / icazə / yol / rüsxət verilmiş, təsdiq edilmiş; ~ edition təsdiq edilmiş

  Tam oxu »
 • AUTHORITATIVE

  adj 1. nüfuzlu, mötəbər, sözükeçən; ~ statement mötəbər bəyanat; ~ opinion mötəbər / nüfuzlu fikir; 2

  Tam oxu »
 • AUTHORITY

  n hakimiyyət; supreme ~ ali hakimiyyət; executive ~ icra hakimiyyəti; the ~ of Parliament Parlament hakimiyyəti; 2

  Tam oxu »
 • AUTHORIZATION

  authorization, -sation n 1. səlahiyyət / vekalət vermə; 2. icazə / izin / ixtiyar vermə

  Tam oxu »
 • AUTHORIZE

  authorize, -ise v icazə / izin vermək; to ~ the substitution dəyişikliyə / dəyişiklik etməyə icazə vermək; 2

  Tam oxu »
 • AUTHORIZED

  authorized, -ised adj 1. vəkil edilmiş; ~ agent vəkil edilmiş agent; 2. izin / icazə / yol / rüsxət verilmiş, təsdiq edilmiş; ~ edition təsdiq edilmiş

  Tam oxu »
 • AUTHORLESS

  adj müəllifi olmayan, imzasız, anonim

  Tam oxu »
 • AUTHORSHIP

  n 1. müəlliflik, avtorluq; a book of doubtful ~ müəllifi şübhəli olan kitab; 2. yazıçılıq peşəsi, yazıçılıq; 3

  Tam oxu »
 • AUTO-RACING

  n avtomobil sportu / idmanı, avtomobil yarışı

  Tam oxu »