İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AM

  to be felinin I-ci şəxs tək forması

  Tam oxu »
 • AMALGAMATE

  v 1. birləşdirmək; to ~ companies kompaniyaları birləşdirmək; 2. civə ilə birləşdirmək, metalın üzünə civə çəkmək; amalqamalamaq; civə vasitəsilə fili

  Tam oxu »
 • AMALGAMATION

  n 1. birləşmə; qovuşma; ~ of railway companies dəmiryol şirkətlərinin birləşməsi; industrial ~ sənaye müəssisələrinin birləşməsi; 2

  Tam oxu »
 • AMASS

  v yığmaq, toplamaq (pul, mal, məlumat və s.); to ~ riches var-dövlət yığmaq / toplamaq

  Tam oxu »
 • AMASSMENT

  n 1. yığışma, toplaşma; 2. güruh, dəstə, yığnaq

  Tam oxu »
 • AMATEUR

  amateur1 n 1. həvəskar, qeyri-professional; gifted ~ istedadlı həvəskar; 2. diletant (hər hansı bilik sahəsində səthi məlumatı olan adam); complacent

  Tam oxu »
 • AMATEURISHNESS

  n diletantlıq, qeyri-professionallıq, naşılıq

  Tam oxu »
 • AMATEURISM

  n diletantizm, diletantlıq

  Tam oxu »
 • AMATEURSHIP

  n diletantizm, diletantlıq; naşılıq

  Tam oxu »
 • AMATORY

  adj şəhvani, aşiqanə; an ~ look aşiqanə / şəhvani baxış

  Tam oxu »
 • AMAZE

  amaze1 n şair. heyranlıq, məftunluq amaze2 v heyrətə salmaq, heyrətləndirmək; heyran etmək, mat qoymaq; to ~smb

  Tam oxu »
 • AMAZED

  adj heyrətlənmiş, mat qalmış, valeh olmuş

  Tam oxu »
 • AMAZEDLY

  adv heyrətlə, təəccüblə, mat-mat, heyranlıqla

  Tam oxu »
 • AMAZEDNESS

  n təəccüb, heyrət, heyranlıq

  Tam oxu »
 • AMAZEMENT

  n heyrət, təəccüb; blank ~ tam heyrət; sheer ~ son dərəcə heyrət; ~ at smth. bir şeydən təəccüblənmə / heyrətlənmə; with ~ təəccüblənmiş halda, heyrət

  Tam oxu »
 • AMAZING

  adj qəribə, təəccüblü; valehedici, heyranedici; ~ skill valehedici / heyranedici bacarıq; ~ speed təəccübləndirici / heyranedici sürət; ~ woman qəribə

  Tam oxu »
 • AMAZINGLY

  adv son dərəcə gözəl, çox gözəl, valehedici tərzdə; to speak ~ çox gözəl / valehedici bir tərzdə danışmaq

  Tam oxu »
 • AMBASSADOR

  n 1. səfir; fövqəladə səfir; Ambassador Plenipotentiary səlahiyyətli səfir; Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary fövqəladə və səlahiyyətli səf

  Tam oxu »
 • AMBASSADORIAL

  adj səfir: ~ talks səfir səviyyəsində aparılan danışıqlar

  Tam oxu »
 • AMBASSADORSHIP

  n 1. səfir rütbəsi; 2. səfir, səfir səlahiyyəti və funksiyası

  Tam oxu »
 • AMBASSADRESS

  n 1. səfirin arvadı; 2. qadın səfir; 3. qadın elçi / nümayəndə

  Tam oxu »
 • AMBER

  amber1 n 1. kəhrəba; 2. kəhrəba, rəngi amber2 adj kəhrəba; ~ bracelet: kəhrəba qolbağı; ~ beads kəhrəba muncuq

  Tam oxu »
 • AMBIGUITY

  n aydın / bəlli olmama; qeyri-müəyyənlik, anlaşılmazlıq; ikimənalılıq; There is a slight ambiguity in her words Onun sözlərində bir az / balaca anlaşı

  Tam oxu »
 • AMBIGUOUS

  adj 1. ikimənalı, eyhamlı; an ~ reply ikimənalı cavab; 2. aydın olmayan; anlaşılmaz; ikibaşlı; ~answer anlaşılmaz / ikibaşlı cavab; ~ statement ikimən

  Tam oxu »
 • AMBIGUOUSLY

  adv qeyri-dəqiq, anlaşılmaz bir tərzdə, müəmmalı, ikibaşlı; to speak ~ müəmmalı / ikibaşlı danışmaq

  Tam oxu »
 • AMBIGUOUSNESS

  n anlaşılmazlıq, qeyri-müəyyənlik, müəmmalılıq

  Tam oxu »
 • AMBIT

  n hədd, hüdud, sərhəd, diapazon; within the ~ of həcmində, hüdudunda

  Tam oxu »
 • AMBITION

  n 1. şöhrətpərəstlik, hakimiyyətpərəstlik, mənsəbpərəstlik; tremendous ~ son dərəcə / çox böyük şöhrətpərəstlik / hakimiyyətpərəstlik / mənsəbpərəstli

  Tam oxu »
 • AMBITIONIST

  n şöhrətpərəst

  Tam oxu »
 • AMBITIOUS

  adj 1. şöhrətpərəst; an ~ man şöhrətpərəst adam; ~ artist / writer / poet / painter, etc. şöhrətpərəst aktyor / yazıçı / şair / rəssam və s

  Tam oxu »
 • AMBITIOUSLY

  adv şöhrətpərəstcəsinə; şöhrətpərəst bir tərzdə / qaydada / surətdə; to speak / to act / to behave, etc

  Tam oxu »
 • AMBITIOUSNESS

  n şöhrətpərəstlik

  Tam oxu »
 • AMBIVALENT

  adj 1. ikili, ikitərəfli, iki tərəfə meyl edən; to display an ~ attitude to smth. bir şeyə ikitərəfli münasibət göstərmək; 2

  Tam oxu »
 • AMBLE

  amble1 n 1. yorğa, yorğa yeriş (at və s.); yüngül yeriş amble2 v 1. yorğa qaçmaq; yorğa at minmək; 2

  Tam oxu »
 • AMBLER

  n yorğa at

  Tam oxu »
 • AMBLING

  n yorğa yeriş

  Tam oxu »
 • AMBOLIC

  ambolic1 n tib. uşaq salma üçün işlədilən vasitə / dərman / dava ambolic2 adj tib. abort / uşaq salma törədən

  Tam oxu »
 • AMBULANCE

  ambulance1 n 1. səhra xəstəxanası; 2. təcili yardım maşını, ambülans ambulance2 adj təcili yardım; ~ airplane sanitar / təcili yardım təyyarəsi; ~ sta

  Tam oxu »
 • AMBULANT

  adj 1. Səyyar, bir yerdən digerinə hərəkət edən; ~ merchant xırdavatçı, çərçi; 2. gəzən, bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən (ağrı haq

  Tam oxu »
 • AMBUSH

  ambush1 n pusqu, marıq; to lie / to lurk in ~ pusquda / marıqda durmaq; to make / to lay an ~ pusqu düzəltmək, pusquda durmaq, marığa yatmaq ambush2 v

  Tam oxu »
 • AMEN

  amen1 n amin; to say ~ to smth. bir şeyə amin demək amen2 inter Amin, Qoy belə olsun

  Tam oxu »
 • AMEND

  v 1. düzəltmək, yaxşılaşdırmaq, yaxşılığa doğru dəyişdirmək; to ~ one’s way of living həyat tərzini dəyişdirmək (yaxşılığa doğru); Amend your manners

  Tam oxu »
 • AMENDABLE

  adj islah oluna / düzəldilə / yaxşılaşdırıla bilən

  Tam oxu »
 • AMENDMENT

  n 1. yaxşılaşma, yaxşılaşdırma; təkmilləşmə; islah olunma; 2. düzəliş, təshih, təshih etmə; to move / to propose an ~ to the Bill qanun layihəsinə düz

  Tam oxu »
 • AMENDS

  n 1. yüngülləşdirmə, yumşaltma; to make ~ günahı yüngülləşdirmək / yumşaltmaq; 2. hüq. kompensasiya (əvəz, qarşılıq)

  Tam oxu »
 • AMENITY

  n 1. xoşluq, yaxşılıq; gözəllik, qəşənglik; yumşaqlıq; the ~ of the Californian climate Kaliforniya iqliminin / ab-havasının gözəlliyi; the ~ of tempe

  Tam oxu »
 • AMERICAN

  American1 n 1. amerikalı; the ~s top. i.. amerikalılar; 2. Amerika sakini, Amerika qitəsində doğulan; 3

  Tam oxu »
 • AMERICANISM

  Americanism n 1. amerikanizm (Amerikada işlədilən söz və ya ifadə); 2. amerikan adəti

  Tam oxu »
 • AMERICANIZE

  Americanize v 1. amerikanlaşdırmaq; 2. (nitqində) amerikanizm işlətmək, 3. Amerika vətəndaşlığı vermək

  Tam oxu »
 • AMIABILITY

  n 1. mehribanlıq, səmimilik, xeyirxahlıq; gülərüzlülük, iltifat, lütfkarlıq; sincere ~ səmimi iltifat / lütfkarlıq; 2

  Tam oxu »