İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AVAIL

  avail1 n fayda, xeyir, mənfəət, qazanc; of ~ faydalı, xeyirli, mənfəətli; of no without ~ faydasız, xeyirsiz, mənfəətsiz; We tried and tried, but it w

  Tam oxu »
 • AVAILABILITY

  n 1. yararlılıq, faydalılıq, işə yarama, lazım olma, xeyirlilik, sərfəlilik; 2. mövcudluq, mövcud olma; export ~ ixrac imkanları, ixrac mallarının möv

  Tam oxu »
 • AVAILABLE

  adj 1. yararlı, əlverişli, faydalı, xeyirli, sərfəli; 2. hazırda / əldə olan, mövcud olan; ~ supplies mövcud olan ehtiyat; to make smth

  Tam oxu »
 • AVALANCHE

  n 1. fr. uçqun; ~ of snow qar uçqunu; 2. axın, sel; ~ of letters məktub axını

  Tam oxu »
 • AVANT-GARDE

  avant-garde1 n fr. avanqard, qabaqcıl dəstə avant-garde2 adj avanqard; ~ painters avanqard rəssamlar

  Tam oxu »
 • AVARICE

  n xəsislik, acgözlük, tamahkarlıq, gözüdoymazlıq, hərislik; insatiable ~ gözüdoymazlıq; pecuniary ~ pula hərislik; to hoard in ~ həddən artıq tamahkar

  Tam oxu »
 • AVARICIOUS

  adj tamahkar, acgöz, gözüdoymaz, həris

  Tam oxu »
 • AVARICIOUSLY

  adv tamahkarlıqla, acgözlüklə, hərisliklə

  Tam oxu »
 • AVENGE

  v intiqam / qisas almaq; to ~ insult təhqirə görə qisas almaq; to ~ on smb. bir kəsdən intiqam / qisas almaq; to ~ oneself öz qisasını almaq; They ave

  Tam oxu »
 • AVENGEFUL

  adj intiqamçı, kinli, kin saxlayan

  Tam oxu »
 • AVENGER

  n intiqamçı, intiqam alan, qisasçı

  Tam oxu »
 • AVENUE

  n 1. küçə, xiyaban, alleya (iki cərgə ağac); 2. prospekt, geniş küçə (xüs. ABŞ-da); 3. yol, vasitə; ~ to success / to fame / to wealth müvəffəqiyyətə

  Tam oxu »
 • AVERAGE

  average1 n 1. orta, orta rəqəm; above / below the ~ orta rəqəmdən yuxarı / aşağı; He is above average in his lessons O, dərslərində ortadan bir az yux

  Tam oxu »
 • AVERSE

  adj rəğbəti / meyli / könlü / xoşu / ürəyi olmayan; əksinə / əleyhinə olan; ~ to do smth. bir şey etməyə meyli / xoşu / könlü olmayan

  Tam oxu »
 • AVERSION

  n 1. xoşa gəlməmə; antipatiya; to take an ~ to smb. bir kəsə qarşı nifrət hiss etmək 2. nifrətə layiq şəxs / şey

  Tam oxu »
 • AVERT

  v 1. qarşısını almaq; to ~ war / danger / illness / accident müharibənin / təhlükənin / xəstəliyin / hadisənin qarşısını almaq; Accidents can be ave

  Tam oxu »
 • AVIARY

  n quş damı, quşxana

  Tam oxu »
 • AVIATE

  v 1. təyyarədə uçmaq; 2. təyyarə sürmək, təyyarəni idarə etmək

  Tam oxu »
 • AVIATION

  aviation1 n aviasiya aviation2 adj aviasiya; ~ cadet təyyarəçilik məktəbinin kursantı; ~ engine təyyarə motoru / mühərriki

  Tam oxu »
 • AVIATOR

  n təyyarəçi, təyyarəsürən

  Tam oxu »
 • AVICULTURE

  n quşçuluq

  Tam oxu »
 • AVID

  adj 1. tamahkar, acgöz; She is avid for praise O, tərifi çox sevir; 2. ehtirasla arzu edən, həsrətində olan, can atan; susamış, ehtiraslı; ~ of power

  Tam oxu »
 • AVIDITY

  n acgözlük, hərislik; to eat with ~ acgözlüklə / hərisliklə yemək; to read with ~ acgözlüklə / hərisliklə oxumaq

  Tam oxu »
 • AVIDLY

  adj 1. acgözlüklə, tamahkarlıqla, tamahkarcasına; 2. böyük həvəslə / şövqlə / hərarətlə

  Tam oxu »
 • AVITAMINOSIS

  n tib. avitaminoz (vitaminsizlik xəstəliyi)

  Tam oxu »
 • AVOCATION

  n 1. peşə, sənət; She is a musician by avocation O, sənətinə görə musiqiçidir; 2. məşğuliyyət, hobbi; Reading is my avocation Oxumaq mənim məşğuliyyə

  Tam oxu »
 • AVOID

  v 1. çəkinmək, qaçınmaq, özünü gözləmək, kənar gəzmək; to ~smb. bir kəsdən qaçmaq / kənar gəzmək; to ~danger təhlükədən özünü gözləmək; to ~ doing smt

  Tam oxu »
 • AVOIDABLE

  adj qaçırtması mümkün olan

  Tam oxu »
 • AVOIDANCE

  n 1. çəkinmə, qaçınma; kənar gəzmə, özünü gözləmə; uzaqlaşma, kənara çıxma, qaçma; ~ of danger təhlükədən qaçma / uzaqlaşma; 2

  Tam oxu »
 • AVOW

  v 1. etiraf etmək; açıq elan etmək; to ~ one’s errors öz səhvini etiraf etmək; to ~ a fault günahı etiraf etmək; He avowed himself (to be) a Christian

  Tam oxu »
 • AVOWAL

  n açıq etiraf

  Tam oxu »
 • AVOWED

  adj hamıya məlum olan, hamı tərəfindən etiraf edilər; an ~ enemy hamı tərəfindən etiraf edilən / hamıya məlum olan düşmən

  Tam oxu »
 • AVOWEDLY

  adj açıqca, açıqdan-açığa; to be ~ in the wrong açıqca / açıqdan-açığa səhv etmək

  Tam oxu »
 • AWAIT

  v 1. gözləmək; to ~ smb. bir kəsi gözləmək; to ~ smth. bir şeyi gözləmək; to ~ smb.’s answer bir kəsin cavabını gözləmək; I am awaiting your answer Mə

  Tam oxu »
 • AWAKE

  awake1 adj 1. oyaq, oyanmış; to be ~ oyaq olmaq; to lie ~ all night bütün gecə oyaq qalmaq / olmaq; 2

  Tam oxu »
 • AWAKEN

  v oyatmaq; doğurmaq; to ~ jealousy / suspicion qısqanclıq / şübhə oyatmaq

  Tam oxu »
 • AWARD

  award1 n 1. mükafat; to give ~ mükafat vermək; 2. hüq. arbitraj qoran, qərar award2 v 1. təltif etmək, mükafat vermək, mükafatlandırmaq, bəxş etmək; 2

  Tam oxu »
 • AWARE

  adj başa düşən, bilən; məlumatı olan; to be ~ of danger təhlükəni başa düşmək; to be ~ of one’s uselessness özünün faydasız olduğunu başa düşmək

  Tam oxu »
 • AWASH

  adj 1. suyun üzündə / üstündə; dalğada; The box floats awash Qutu suyun üzərində üzür, 2. su ilə yuyulub aparılmış; Everything on the deck was awash G

  Tam oxu »
 • AWAY

  away1 adj 1. iştirak etməyən, olmayan; to be ~ olmamaq, iştirak etməmək; He is away from home O, evdə yoxdur; 2

  Tam oxu »
 • AWAY-TEAM

  n id. qonaq komanda

  Tam oxu »
 • AWEARIED

  adj yorğun, yorulmuş, əldən salınmış

  Tam oxu »
 • AWEARY

  adj yorğun, yorulmuş, əldən düşmüş, üzülmüş

  Tam oxu »
 • AWELESS

  adj 1. qorxmaz, qoçaq, cəsarətli; 2. hörmətsiz, sayğısız, hörmət etməyən, adamsaymayan

  Tam oxu »
 • AWESOME

  adj qorxu yaradan / törədən; qorxulu, vahiməli

  Tam oxu »
 • AWFUL

  adj 1. dəhşətli, qorxulu, qorxunc, müdhiş, vahiməli; ~ tragedy dəhşətli facie; ~ storm dəhşətli tufan; The pain was awful Ağrı dəhşətli; 2

  Tam oxu »
 • AWFULLY

  adv olduqca, çox, həddən artıq, son dərəcə; to be ~ sorry çox təəssüflənmək; to be ~ glad həddindən artıq şad olmaq

  Tam oxu »
 • AWHILE

  adv qısa müddət; bir az; Wait awhile! Bir az gözlə! / gözləyin!

  Tam oxu »
 • AWKWARD

  adj 1. yöndəmsiz, biçimsiz, təhərsiz, ləng, ağır; ~ movement yöndəmsiz hərəkət; ~ gait ləng / ağır yeriş; to be ~ in one’s speech ləng danışmaq; 2

  Tam oxu »
 • AWKWARDLY

  adv 1. yöndəmsiz, biçimsiz; rabitəsiz; 2. narahat, ağır, çətin

  Tam oxu »