İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AS

  as1 relat. pron Təyin budaq cümləsini baş cümləyə bağlayır. Bu halda as Azərbaycan dilinə kimi deyə tərcümə edilir; təyin budaq cümləli tabeli mürəkkə

  Tam oxu »
 • AS AS

  conj 1. Müqayisə bildirir; kimi, belə, elə, necə ... elə; kimi, qədər; He runs as fast as Tom O, Tom kimi bərk qaçır; Is it as interesting as that? Mə

  Tam oxu »
 • AS IF

  conj 1. elə ... ki, ...elə bil; He looks as if he had been seriously ill O elə görünür ki, elə bil ağır xəstəlikdən qalxıb / durub; He fought as if h

  Tam oxu »
 • ASBESTOS

  n asbest

  Tam oxu »
 • ASCEND

  v 1. qalxmaq; çıxmaq; to ~a mountain dağa qalxmaq; to ~ the throne taxta çıxmaq; The mist ascended from the valley Dərədən duman qalxdı; 2

  Tam oxu »
 • ASCENDANT

  ascendant1 n 1. ağalıq, hakimiyyət, üstünlük; to be in the ~ hakim olmaq, ağalıq / hökmranlıq etmək; böyük nüfuzu / təsiri olmaq; 2

  Tam oxu »
 • ASCENSION

  n 1. qalxma, çıxma; yüksəlmə; 2. gəlmə (hakimiyyətə); ~ to the throne taxta çıxma; 3. astr. çıxma (göy cisimlərinin üfüqdə görünməsi)

  Tam oxu »
 • ASCENSIONAL

  adj 1. qalxan, yüksələn; doğan, çıxan; 2. qaldırıcı; ~ power av. qaldırıcı qüvvə

  Tam oxu »
 • ASCENT

  n 1. qalxma, çıxma; yüksəlmə; to make an ~ of a mountain dağa qalxmaq / çıxmaq; The ascent of the mountain was not difficult Dağa qalxmaq / çıxmaq çət

  Tam oxu »
 • ASCERTAIN

  v müəyyənləşdirmək, müəyyən / təyin etmək; aşkar etmək; sübut etmək; to ~ smb.’s address bir kəsin ünvanını müəyyənləşdirmək / müəyyən etmək; to ~ the

  Tam oxu »
 • ASCERTAINMENT

  n müəyyənləşdirmə, müəyyən etmə, təyin etmə; ~ of facts faktlara / dəlillərin müəyyən edilməsi

  Tam oxu »
 • ASCETIC

  ascetic1 n asket, tərki-dünya, zahid ascetic2 adj 1. asketik, 2. nəfsini / özünü saxlayan, çəkinən

  Tam oxu »
 • ASCETICALLY

  adv asketcəsinə, zahidcəsinə, asket / zahid kimi

  Tam oxu »
 • ASCETICISM

  n asketizm, zahidlik, dünya ləzzətindən əl çəkmə

  Tam oxu »
 • ASCORBIC ACID

  n əcz. kim. askorbin turşusu (C vitamini)

  Tam oxu »
 • ASCRIBE

  v 1. aid etmək, istinad etmək, ayağına yazmaq, adına çıxmaq; to ~ a quality to smb. keyfiyyəti bir kəsə aid etmək / bir kəsin ayağına yazmaq; This pla

  Tam oxu »
 • ASCRIPTION

  n aid / istinad etmə, ayağına yazma; The ascription of their failure to lack of money is not convincing Onların uğursuzluğunu pulun çatışmazlığına aid

  Tam oxu »
 • ASEXUAL

  adj 1. cinsiyyətsiz (erkəklik və ya dişilik əlaməti olmayan); 2. seksə həvəs göstərməyən, cinsi əlaqəyə laqeyd olan

  Tam oxu »
 • ASH

  n 1. kül; a heap of ~ (es) kül topası; to lay / to burn / to reduce to ~ es yandırıb külə döndərmək; The house was burnt to ashes Ev yanıb külə döndü;

  Tam oxu »
 • ASH-BIN

  n 1. zibil üçün qutu / yeşik; 2. tex. küllük

  Tam oxu »
 • ASH-BOX

  n küllük; küllü əhəng məhlulu; dəmkeş

  Tam oxu »
 • ASH-CAKE

  n amer. küllü kömbə, küldə bişirilmiş kömbə / kökə

  Tam oxu »
 • ASH-CAN

  n = ash-bin

  Tam oxu »
 • ASH-TRAY

  n külqabı

  Tam oxu »
 • ASHAME

  v utandırmaq, qızartmaq; xəcalət vermək

  Tam oxu »
 • ASHAMED

  adj utancaqlıq hissi keçirən, xəcalət çəkən, xəcalətli; to be / to feel ~ of smth. bir şeyə görə utanmaq / xəcalət çəkmək; to feel ~ for smb

  Tam oxu »
 • ASHEN

  adj 1. kül; küldən; 2. kül rəngli; külü rəng; His ashen face showed how shocked he was Onu kül rəngində sifəti göstərdi ki, o necə sarsıntı keçirib

  Tam oxu »
 • ASHMAN

  n (pl -men) amer. zibilçi, zibilyığan, zibildaşıyan

  Tam oxu »
 • ASHORE

  adv 1. sahilə; to go / to come ~ sahilə çıxmaq; to run / to be driven ~ lilə batmaq; 2. sahildə, quruda

  Tam oxu »
 • ASHY

  adj 1. kül; küldən; 2. kül rəngi; 3. solğun, rəngi qaçmış

  Tam oxu »
 • ASIAN

  Asian n asiyalı, asiyalı qadın / qız

  Tam oxu »
 • ASIATIC

  Asiatic adj Asiya; ~ states Asiya dövlətləri

  Tam oxu »
 • ASIDE

  aside1 n 1. aktyorun səhnədə kənara dediyi sözlər; 2. ikinci dərəcəli hadisələr; the ~s of the history tarixin ikinci dərəcəli hadisələri aside2 adv 1

  Tam oxu »
 • ASININE

  adj gic, axmaq, sarsaq; an ~ remark gic / axmaq irad; What an asinine remark! Bu nə axmaq iraddır!

  Tam oxu »
 • ASININITY

  n axmaqlıq, sarsaqlıq, səfehlik, ağılsızlıq, giclik

  Tam oxu »
 • ASK

  v 1. soruşmaq; xəbər almaq; to ~ a question sual vermək; to ~ the way yolu soruşmaq; to ~ the time vaxtı soruşmaq; Did you ask the price? Qiyməti soru

  Tam oxu »
 • ASKANCE

  adv 1. əyri, çəp, çəpəki, çəpinə, köndələn; əyri-əyri; to eye ~ at smb. bir kəsə çəpəki / əyri-əyri baxmaq; She looked askance at me

  Tam oxu »
 • ASKEW

  askew1 adj əyri, çəp, çəpəki askew2 adv əyri, çəp, çəpəki; yanakı

  Tam oxu »
 • ASLANT

  aslant1 adv maili, çəpəki, çəpinə; The rain was falling aslant Yağış çəp / çəpəki yağırdı aslant2 prep köndələninə, çəpinə, çəpəki; The car stood asl

  Tam oxu »
 • ASLEEP

  adj 1. yatan; fast / sound ~ bərk yatan; to be ~ yatmaq, yatmış vəziyyətdə olmaq; to fall ~ yuxuya getmək

  Tam oxu »
 • ASP

  n I bot. ağcaqovaq n II 1. zool. gürzə; 2. aspid (zəhərli ilan); 3. d.d. ilan; Cleopatra was bitten by an asp Kleopatranı gürzə dişlədi / çaldı

  Tam oxu »
 • ASPARAGUS

  n bot. qulançar

  Tam oxu »
 • ASPECT

  n 1. xarici görkəm, üz-gözün ifadəsi; to have / to bear an ~ görkəmi olmaq; 2. baxış, nöqteyi-nəzər; cəhət; to view the matter in / under this ~ məsəl

  Tam oxu »
 • ASPEN

  adj ağcaqovaq; an ~ leaf ağcaqovaq yarpağı; ◊ to quake / to tremble like an ~ leaf ağcaqovaq yarpağı kimi əsmək / titrəmək

  Tam oxu »
 • ASPERITY

  n 1. əyri-üyrülük, kələ-kötürlük, nahamarlıq; asperities of the moon ay səthinin kələ-kötürlüyü / nahamarlığı; 2

  Tam oxu »
 • ASPERSE

  v biabır etmək, şer atmaq; ləkələmək, bədnam etmək; to ~ smb.’s name bir kəsin adını ləkələmək, bir kəsi bədnam etmək

  Tam oxu »
 • ASPERSION

  n böhtan, söyüş; to cast ~s on / upon smb. bir kəsə böhtan atmaq

  Tam oxu »
 • ASPHALT

  asphalt1 n 1. asfalt; 2. bitum asphalt2 v asfaltlamaq, asfalt döşəmək / tökmək / salmaq

  Tam oxu »
 • ASPHALTIC

  adj asfaltlı, asfalt

  Tam oxu »
 • ASPHYXIANT

  adj boğucu; ~ gas boğucu qaz

  Tam oxu »