İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • ABACUS

  n (pl -ci, -ses) çötkə, sayğac

  Tam oxu »
 • ABANDON

  v 1. tərk etmək; çıxıb getmək, atıb getmək; to ~ smb. bir kəsi tərk etmək; to ~ a sinking ship batan gəmini tərk etmək; to ~ one’s family ailəsini atı

  Tam oxu »
 • ABANDONED

  adj 1. atılmış, tərk edilmiş; 2. pozğun, əxlaqsız; ~ woman pozğun / əxlaqsız qadın

  Tam oxu »
 • ABASE

  v hörmətdən salmaq; alçaltmaq; to ~ oneself özünü hörmətdən salmaq / alçaltmaq

  Tam oxu »
 • ABASEMENT

  n alçaltma, hörmətdən salma

  Tam oxu »
 • ABASH

  v utandırmaq, pərt etmək; karıxdırmaq

  Tam oxu »
 • ABASHED

  adj xəcalət çəkmiş, pərt olmuş; She. wasn’t a bit abashed at / by this O bundan zərrə qədər də xəcalət çəkmədi

  Tam oxu »
 • ABASHMENT

  n utanma, sıxılma, karıxma; xəcalət

  Tam oxu »
 • ABATE

  v 1. zəiflətmək; kütləşdirmək; to ~ the pain ağrını zəiflətmək / kütləşdirmək; 2. endirmək, aşağı salmaq; to ~ of / from the price qiyməti endirmək /

  Tam oxu »
 • ABATEMENT

  n zəifləmə, azalma; yumşalma; ~ of a storm tufanın zəifləməsi / azalması

  Tam oxu »
 • ABBEY

  n 1. monastır; 2. top. i. rahiblər; rahibələr

  Tam oxu »
 • ABBREVIATE

  v qısaltmaq, ixtisar etmək; to ~ a story hekayəni qısaltmaq / ixtisar etmək

  Tam oxu »
 • ABBREVIATION

  n 1. ixtisar, qısaltma, ixtisar etmə; 2. sözün qısa / ixtisar edilmiş forması

  Tam oxu »
 • ABBREVIATOR

  n qısaldan / ixtisar edən adam

  Tam oxu »
 • ABC

  ABC n 1. əlifba; 2. əlifba kitabı; 3. başlanğıc, əsas; ~ physics fizikanın əsasları

  Tam oxu »
 • ABC-BOOK

  ABC-book n əlifba kitabı

  Tam oxu »
 • ABDICATE

  v 1. (from) imtina etmək, əl çökmək (rəsmi vəzifədən); to ~ (from) the Throne taxt-tacdan imtina etmək / əl çəkmək; 2

  Tam oxu »
 • ABDICATION

  n 1. əlçəkmə imtina etmə (taxt-tacdan, hakimiyyətdən); 2. üzərindən atma, üzərindən götürmə (məsuliyyəti, vəzifəni)

  Tam oxu »
 • ABDOMEN

  n 1. anat. qarın; qarın boşluğu, 2. qanncıq (həşəratlarda)

  Tam oxu »
 • ABDOMINAL

  adj qarın; ~ murmur qarın qurultusu; ~ cavity anat. qarın boşluğu

  Tam oxu »
 • ABDOMINOUS

  adj yekəqarın, yoğunqarın; kök

  Tam oxu »
 • ABDUCT

  v oğurlamaq, qaçırmaq (zorla, aldatmaqla: xüsusən qadını, qızı və ya uşağı); The police think that the missing girl has been abducted Polis bu fikirdə

  Tam oxu »
 • ABDUCTION

  n oğurlama, zorla qaçırma (xüs. qızı, qadını və ya uşağı)

  Tam oxu »
 • ABDUCTOR

  n oğru, oğurlayan, qaçıran (xüs. qızı, qadını, uşağı)

  Tam oxu »
 • ABERRANT

  adj doğru yoldan çıxmış, azmış

  Tam oxu »
 • ABERRATION

  n doğru yoldan azma / çıxma; azma, çaşma

  Tam oxu »
 • ABET

  v qızışdırmaq, fitləmək, təhrik / sövq etmək (bir işi görməyə); to ~ smb. in a crime bir kəsi cinayətə təhrik / sövq etmək

  Tam oxu »
 • ABETMENT

  n təhrikçilik, qızışdırma

  Tam oxu »
 • ABETTOR

  n 1. cinayət yoldaşı; 2. təhrikçi, fitnəçi

  Tam oxu »
 • ABHOR

  v (-rr-) nifrət etmək, nifrət bəsləmək; I abhor flattery Mən yaltaqlığa nifrət edirəm

  Tam oxu »
 • ABHORRENCE

  n nifrət, ikrah

  Tam oxu »
 • ABHORRENT

  adj ikrah doğuran; nifrətəlayiq, iyrənc, alçaq, mənfur, rəzil; Cruelty is abhorrent to him Qəddarlıq onda ikrah doğurur

  Tam oxu »
 • ABIDE

  v I 1. dözmək, tab gətirmək; I cannot abide to see /seeing such cruelty Mən belə qəddarlığa dözə bilmirəm; 2

  Tam oxu »
 • ABIDING

  adj möhkəm, davamlı; an ~ friendship möhkəm / davamlı dostluq

  Tam oxu »
 • ABILITY

  n 1. bacarıq, qabiliyyət; a man of ~ bacarıqlı / qabiliyyətli adam; 2. istedad; zəka; a man of great musical ~ böyük musiqi istedadı olan adam

  Tam oxu »
 • ABJECT

  adj miskin, alçaq, rəzil; an ~ slave miskin qul

  Tam oxu »
 • ABJURATION

  n dönmə, üz döndərmə; imtina etmə, boyun qaçırma

  Tam oxu »
 • ABJURE

  v əl çəkmək, üz döndərmək; to ~ a claim tələbdən / iddiadan əl çəkmək; to ~ one’s religion dinindən dönmək / üz döndərmək / əl çəkmək

  Tam oxu »
 • ABLATIVE

  n qram. ablativ

  Tam oxu »
 • ABLAUT

  n dilç. ablaut

  Tam oxu »
 • ABLAZE

  adj yanan, parlayan, işığa qərq olan; to be ~ alovlanmaq, yanmaq, işığa qərq olmaq, şölələnmək, parlamaq; The house was soon ablaze Ev tez bir zamanda

  Tam oxu »
 • ABLE

  adj 1. bacarıqlı, qabiliyyətli; an ~ student bacarıqlı / qabiliyyətli tələbə; 2. ağıllı, istedadlı; an ~ actor istedadlı aktyor

  Tam oxu »
 • ABLE-BODIED

  adj möhkəm bədənli, sağlam, sağlam bədənli; yarayan, yararlı (hərbi xidmətə)

  Tam oxu »
 • ABLUTIONS

  n 1. yuma, yuyub təmizləmə; yuyunma, yuyunub təmizlənmə; 2. dəstəmaz alma, dəstəmaz

  Tam oxu »
 • ABLY

  adv bacarıqla, məharətlə, ustalıqla; to play a horn ~ məharətlə / ustalıqla şeypur çalmaq

  Tam oxu »
 • ABNORMAL

  adj anormal, qeyri-normal; an ~ child anormal uşaq

  Tam oxu »
 • ABNORMALITY

  n anormallıq, qeyri-normallıq; physical ~ fiziki anormallıq

  Tam oxu »
 • ABOLISH

  v ləğv etmək; to ~ slavery quldarlığı ləğv etmək; to ~ taxes vergiləri ləğv etmək; to ~ exploitation istismarı ləğv etmək

  Tam oxu »
 • ABOLISHMENT

  n ləğv, ləğv etmə

  Tam oxu »
 • ABOLITION

  n ləğv etmə, ləğv; ləğv edilmə; the ~ of capital punishment ölüm cəzasının ləğvi / ləğv edilməsi; the ~ of slavery quldarlığın ləğvi / ləğv edilməsi

  Tam oxu »