İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AT

  prep 1. Məkan mənası bildirərkən aşağıdakı hallarda işlənir: 1) əşya və ya şəxsin bir şeyin yaxınlığında olduğunu göstərir: yanında, yaxınlığında; ~ t

  Tam oxu »
 • AT LARGE

  1. azad, azadlıqda; genişlikdə; to set ~ azad etmək, azadlığa buraxmaq; She will soon be at large O tezliklə azad olacaq: 2

  Tam oxu »
 • ATELIER

  n atelye

  Tam oxu »
 • ATHEISM

  n ateizm, allahsızlıq

  Tam oxu »
 • ATHEIST

  n ateist, allahsız

  Tam oxu »
 • ATHEISTIC

  adj ateist

  Tam oxu »
 • ATHEISTICALLY

  adv ateistcəsinə, allahsızcasına

  Tam oxu »
 • ATHLETE

  n 1. idmançı; yüngül atlet; 2. atlet, pəhləvan

  Tam oxu »
 • ATHLETIC

  adj 1. idman, sport; ~ ground idman / sport meydanı; 2. atletik, güclü, qüvvətli, pəhləvan; ~ build pəhləvan bədənli / cüssəli

  Tam oxu »
 • ATHLETICS

  n atletika; idmanla / sportla məşğul olma; track-and-field ~ yüngül atletika; to engage in ~ yüngül atletika ilə məşğul olmaq; to compete in ~ yüngül

  Tam oxu »
 • ATLANTIC

  Atlantic adj atlantik; ~ islands Atlantik okeanının adaları

  Tam oxu »
 • ATLAS

  n I atlas n II atlaz (ipək parça növü)

  Tam oxu »
 • ATMOSPHERE

  n 1. atmosfer; 2. hava; a smoky ~ tüstülü hava; 3. mühit, şərait; friendly ~ dostluq mühiti / şəraiti; tense ~ gərgin mühit / şərait

  Tam oxu »
 • ATMOSPHERIC

  adj atmosfer; ~ condensation atmosfer çöküntüləri

  Tam oxu »
 • ATOM

  atom1 n 1. atom; tagged ~ nişanlı atom; 2. zərrə; damla; There’s not an atom of truth in that statement Bu bəyanatda zərrə qədər həqiqət yoxdur atom2

  Tam oxu »
 • ATOM-BOMB

  v atom bombası atmaq

  Tam oxu »
 • ATOM-MONGER

  n d.d. atom müharibəsini qızışdıran

  Tam oxu »
 • ATOMANIAC

  n atom müharibəsini təbliğ edən

  Tam oxu »
 • ATOMIC

  adj atom; ~ energy atom enerjisi; ~ nucleus atom nüvəsi; ~ structure atomun quruluşu; ~ weight atom çəkisi; ~ pile atom reaktoru / qazam; ~ waste radi

  Tam oxu »
 • ATOMISATION

  atomization, -isation n mayeni çiləmə; xırdalama (bərk maddə haq.)

  Tam oxu »
 • ATOMISE

  atomize, -ise v xırdalamaq; tozlamaq

  Tam oxu »
 • ATOMIST

  n atom mütəxəssisi; atomizm nəzəriyyəsinin tərəfdarı (fəlsəfədə)

  Tam oxu »
 • ATOMIZATION

  atomization, -isation n mayeni çiləmə; xırdalama (bərk maddə haq.)

  Tam oxu »
 • ATOMIZE

  atomize, -ise v xırdalamaq; tozlamaq

  Tam oxu »
 • ATONE

  v 1. yumaq, təmizləmək (günahını); to ~ sin günahını yumaq / təmizləmək; 2. (for) əvəzini vermək, yerini doldurmaq, ödəmək; He atoned for his crimes O

  Tam oxu »
 • ATONEMENT

  n 1. kompensasiya, əvəz, bağışlanma, günahını təmizləmə; 2. kompensasiya, əvəzini vermə, ödəmə; əvəz; to make / to offer ~ (for) kompensasiya / əvəz t

  Tam oxu »
 • ATONIC

  ad) 1. fon. vurğusuz; ~ syllable vurğusuz heca; 2. səssiz, kar

  Tam oxu »
 • ATOP

  adv 1. üstündə, üstdə; a glass of beer with white foam ~ üstündə ağ köpük olan bir stəkan pivə; 2. : ~ of təpəsində, başında; ~ of the cliff sıldırım

  Tam oxu »
 • ATROCIOUS

  adj 1. dəhşətli, müdhiş; ~ crime dəhşətli / müdhiş cinayət; ~ deed dəhşətli hərəkət / əməl; 2. iyrənc, çox pis, murdar; ~ weather iyrənc / murdar hava

  Tam oxu »
 • ATROCIOUSLY

  adv çox pis, qəddarcasına; The soldiers tread atrociously with prisoners Əsgərlər əsirlərlə qəddarcasına davranırlar

  Tam oxu »
 • ATROCITY

  n 1. dəhşət, amansızlıq, qəddarlıq, zalımlıq; atrocities of war müharibənin dəhşətləri; to commit ~ cinayət etmək; Shooting prisoners of war is an atr

  Tam oxu »
 • ATROPHIC

  adj arıqlamış; üzgün, üzülmüş, gücdən düşmüş

  Tam oxu »
 • ATROPHIED

  adj 1. ölgünləşmiş, fəaliyyətdən qalmış, həyat qabiliyyətini itirmiş; ~ muscles ölgünləşmiş / fəaliyyətdən qalmış əzələlər; 2

  Tam oxu »
 • ATROPHY

  atrophy1 n tib. 1. atrofiya, həyat fəaliyyətini itirmə; 2. biol. inkişafdan qalma, inkişafın dayanması; 3

  Tam oxu »
 • ATTACH

  v 1. birləşdirmək, bənd etmək, bərkitmək, qoşmaq; bağlamaq; yapışdırmaq; to ~ a label to a parcel bağlamanın üstünə etiket bağlamaq / yapışdırmaq; to

  Tam oxu »
 • ATTACHE

  n fr. attaşe; military ~herbi attaşe

  Tam oxu »
 • ATTACHED

  adj 1. bərkidilmiş; əlavə edilmiş; copies ~ to the document sənədə əlavə edilmiş nüsxələr; 2. sadiq, sədaqətli; ~to one’s friends öz dostlarına sadiq

  Tam oxu »
 • ATTACHEDLY

  adv sədaqətlə, məhəbbətlə; yours ~ sizə sədaqətlə (məktubun sonunda yazılır)

  Tam oxu »
 • ATTACHMENT

  n 1. birləşdirmə; qoşma, yapışdırma; 2. bağlılıq, məhəbbət, sədaqət, vəfa; ~ to a friend dosta məhəbbət / sədaqət / vəfa; 3

  Tam oxu »
 • ATTACK

  attack1 n 1. hücum, həmlə, basqın; sudden ~ qəfil hücum / həmlə / basqın; armed ~ silahlı hücum / basqın; to make an ~ hücum etmək; to carry / to deli

  Tam oxu »
 • ATTACKER

  n hücumçu; hücum edən adam

  Tam oxu »
 • ATTAIN

  v 1. çatmaq, yetişmək; We attained the top of the mountain Biz dağın zirvəsinə çatdıq; 2. nail / müvəffəq olmaq, əldə etmək; to ~ aims məqsədə çatmaq

  Tam oxu »
 • ATTAINABILITY

  n mümkün olma, imkan; ~ of certain knowledge müəyyən bilik əldə etmə imkanı

  Tam oxu »
 • ATTAINABLE

  adj əldə edilə bilən, mümkün olan; the highest pitch of perfection ~ kamilliyin mümkün olan ən yüksək nöqtəsi

  Tam oxu »
 • ATTAINMENT

  n 1. nailiyyət / müvəffəqiyyət əldə etmə; above / beyond ~əldə edilməz, əlçatmaz, mümkün olmayan; 2. adət, pl bacarıq, bilik, bilgi; a man of ~s geniş

  Tam oxu »
 • ATTAR

  n: ~ of roses qızdgül yağı

  Tam oxu »
 • ATTEMPT

  attempt1 n 1. cəhd, təşəbbüs; ~ to save smb.’s life bir kəsin həyatını xilas etmək üçün təşəbbüs; to make an ~ cəhd etmək, təşəbbüs göstərmək; 2

  Tam oxu »
 • ATTEND

  v 1. iştirak etmək, getmək, olmaq; to ~ a lecture / a meeting mühazirədə / iclasda iştirak etmək; to ~ a concert konsertdə olmaq; to ~ school məktəbə

  Tam oxu »
 • ATTENDANCE

  n 1. olma, iştirak etmə, iştirak; Your attendance is necessary Sənin / Sizin iştirakın / iştirakınız vacibdir; 2

  Tam oxu »
 • ATTENDANT

  attendant1 n 1. müşayiətçi, müşayiət edən şəxs; 2. xidmətçi, xidmət göstərən şəxs; xəstəyə baxan (qadın); cloakroom ~ qarderobçu, paltarsaxlayan; 3

  Tam oxu »