İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AN

  qeyri-müəyyənlik artiklinin saitlə başlanan sözlərin qarşısında işlənən forması an elephant, an hour

  Tam oxu »
 • ANACONDA

  n zool. anakonda (iri ilan)

  Tam oxu »
 • ANAESTHESIA

  n tib. anesteziya, keyləşmə, keyləşdirmə

  Tam oxu »
 • ANAESTHETIC

  anaesthetic1 n tib. keyləşdirici; a local ~ yerli keyləşdirmə anaesthetic2 adj anesteziyaedici, keyləşdirici

  Tam oxu »
 • ANAESTHETIST

  n tib. anestezioloq

  Tam oxu »
 • ANAESTHETIZE

  v keyləşdirmək, hissizləşdirmək

  Tam oxu »
 • ANALOG

  n analoq, bənzərlik, oxşarlıq

  Tam oxu »
 • ANALOGICAL

  adj analoji; ~ languages analoji dillər

  Tam oxu »
 • ANALOGIZE

  v 1. analogiyaya əsaslanaraq izah etmək, analogiyadan istifadə etmək; 2. arx. müvafiq gəlmək, uyğun olmaq

  Tam oxu »
 • ANALOGOUS

  adj oxşar, oxşayan, bənzər, bənzəyən; relatively ~ nisbi oxşar / bənzər; strikingly / approximately ~ son dərəcə / təxmini oxşar

  Tam oxu »
 • ANALOGY

  n 1. analogiya, oxşarlıq, bənzərlik, eynilik; ~ between organs üzvlər arasında oxşarlıq / bənzərlik / eynilik; to bear ~ to smth

  Tam oxu »
 • ANALYSABLE

  adj analiz edilə bilən, təhlil oluna / edilə bilən

  Tam oxu »
 • ANALYSE

  v 1. təhlil / analiz etmək; to ~ carefully / profoundly / chemically / scientifically diqqətlə / dərindən / kimyəvi baxımdan / elmi baxımdan təhlil et

  Tam oxu »
 • ANALYSIS

  n (pl -ses) 1. analiz, təhlil; araşdırma, öyrənmə, tədqiq etmə; 2. qram. təhlil; spectral ~ spektral təhlil / analiz; ◊ in the last ~ axır nəticədə, n

  Tam oxu »
 • ANALYTICAL

  adj analitik; ~ languages analitik dillər

  Tam oxu »
 • ANALYZE

  v = analyse

  Tam oxu »
 • ANANAS

  n bot. ananas

  Tam oxu »
 • ANARCHISM

  n anarxizm

  Tam oxu »
 • ANARCHIST

  n anarxist

  Tam oxu »
 • ANARCHY

  n anarxiya

  Tam oxu »
 • ANCESTOR

  n 1. ulu baba, cədd; remote ~s uzaq ulu babalar, ata-baba, əcdad; 2. hüq. əvvəlki sahib

  Tam oxu »
 • ANCESTRAL

  adj irsi; ata-baba, soy; ~ estates dədə-baba mülkləri; ~ forms of life ata-babalardan miras qalmış həyat tərzi; ~ feature biol

  Tam oxu »
 • ANCESTRESS

  n böyük ana, ulu nənə

  Tam oxu »
 • ANCESTRY

  n 1. nəsil; şəcərə, nəsil şəcərəsi, nəsil tarixi ; 2. ata-baba, ulu baba

  Tam oxu »
 • ANCHOR

  anchor1 n dən. lövbər, ləngər; sea ~ üzən lövbər / ləngər; to be at ~ lövbərdə olmaq; to lie / to ride at ~ lövbərdə dayanmaq; to cast / to drop ~ löv

  Tam oxu »
 • ANCIENCY

  n d.d. qədimlik; köhnəlik

  Tam oxu »
 • ANCIENT

  adj 1. antik, qədim; ~ art / literature antik incəsənət / ədəbiyyat; ~ languages qədim dillər

  Tam oxu »
 • ANCIENTLY

  adv qədimdən, köhnədən

  Tam oxu »
 • ANCIENTNESS

  n qədimlik, köhnəlik

  Tam oxu »
 • AND

  conj 1. Həmcins üzvləri və müstəqil cümlələri bir-birinə bağlamaq üçün işlədilir: və; Tom and Nick were at home Tom və Nik evdə idilər; The teacher ca

  Tam oxu »
 • ANECDOTE

  n anekdot, lətifə, gülməli əhvalat; witty / amusing / interesting ~ ağıllı / əyləndirici / maraqlı lətifə

  Tam oxu »
 • ANECDOTIC

  adj gülməli, anekdota oxşayan, qəribə

  Tam oxu »
 • ANECDOTIST

  n anekdot / lətifə söyləyən adam

  Tam oxu »
 • ANEMOMETER

  n anemometr (küləyin sürət və qüvvəsini təyin etmək üçün cihaz)

  Tam oxu »
 • ANEW

  adv 1. yenidən, təzədən, bir də, bir daha, yenə də; 2. başqa cür, özgə cür

  Tam oxu »
 • ANGEL

  n 1. mələk; 2. şair. pəri; mərhəmətli / rəhmdil qadın; good ~ rəhmli / mərhəmətli / rəhmdil mələk; ~of death ölüm mələyi, əzrail; fallen ~ şeytan, ibl

  Tam oxu »
 • ANGEL-LIKE

  adj mələyəbənzər; mələk kimi, mələyəoxşar

  Tam oxu »
 • ANGELIC

  adj mələk, pəri; ~ voices mələk səsləri; an ~ expression of countenance mələksimalı, mələk görkəmli

  Tam oxu »
 • ANGELICA

  n bot. angelika, mələkotu

  Tam oxu »
 • ANGELICAL

  adj d.d. = angelic

  Tam oxu »
 • ANGELICALLY

  adv mələkcəsinə, mələk kimi, məsumcasına

  Tam oxu »
 • ANGER

  anger1 n qəzəb, qeyz, hirs; controlled / sham / hot ~ qarşısı alına bilən / süni / qızğın qəzəb anger2 v hirsləndirmək, qeyzləndirmək, qəzəbləndirmək;

  Tam oxu »
 • ANGINA

  n tib. angina

  Tam oxu »
 • ANGLE

  angle1 n 1. bucaq; acute / right / obtuse ~ iti / düz / kor bucaq; ~ of approach yaxınlaşma bucağı; ~ of attack hücum bucağı (təyyarənin); ~ of climb

  Tam oxu »
 • ANGLISTICS

  Anglistics n anqlistika

  Tam oxu »
 • ANGLO-SAXON

  Anglo-Saxon n 1. tar. anqlosaks, əsl ingilis; 2. qədim ingilis dili

  Tam oxu »
 • ANGLO-SAXONDOM

  Anglo-Saxondom n top. i. 1. anqlosakslar (ingilislər və amerikanlar); 2. anqlosakson dövləti (Böyük Britaniya və ABŞ)

  Tam oxu »
 • ANGORA

  Angora1 n 1. Anqora (zərif yun verən keçi cinsi); 2. Anqora keçisinin yunundan toxunmuş parça Angora2 adj Anqora; ~ goat zool

  Tam oxu »
 • ANGRILY

  adv hiddətlə, qeyzlə, qəzəblə, acıqla, hirslə

  Tam oxu »
 • ANGRY

  adj 1. hirsli, acıqlı, qeyzli, tündxasiyyət, qəzəbli, hiddətli; ~ voices; acıqlı / qeyzli / qəzəbli / hirsli səslər; to be ~ acıqlı / qəzəbli / hirsli

  Tam oxu »