İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AWAIT

  v 1. gözləmək; to ~ smb. bir kəsi gözləmək; to ~ smth. bir şeyi gözləmək; to ~ smb.’s answer bir kəsin cavabını gözləmək; I am awaiting your answer Mə

  Tam oxu »
 • AWAKE

  awake1 adj 1. oyaq, oyanmış; to be ~ oyaq olmaq; to lie ~ all night bütün gecə oyaq qalmaq / olmaq; 2

  Tam oxu »
 • AWAKEN

  v oyatmaq; doğurmaq; to ~ jealousy / suspicion qısqanclıq / şübhə oyatmaq

  Tam oxu »
 • AWARD

  award1 n 1. mükafat; to give ~ mükafat vermək; 2. hüq. arbitraj qoran, qərar award2 v 1. təltif etmək, mükafat vermək, mükafatlandırmaq, bəxş etmək; 2

  Tam oxu »
 • AWARE

  adj başa düşən, bilən; məlumatı olan; to be ~ of danger təhlükəni başa düşmək; to be ~ of one’s uselessness özünün faydasız olduğunu başa düşmək

  Tam oxu »
 • AWASH

  adj 1. suyun üzündə / üstündə; dalğada; The box floats awash Qutu suyun üzərində üzür, 2. su ilə yuyulub aparılmış; Everything on the deck was awash G

  Tam oxu »
 • AWAY

  away1 adj 1. iştirak etməyən, olmayan; to be ~ olmamaq, iştirak etməmək; He is away from home O, evdə yoxdur; 2

  Tam oxu »
 • AWAY-TEAM

  n id. qonaq komanda

  Tam oxu »
 • AWEARIED

  adj yorğun, yorulmuş, əldən salınmış

  Tam oxu »
 • AWEARY

  adj yorğun, yorulmuş, əldən düşmüş, üzülmüş

  Tam oxu »
 • AWELESS

  adj 1. qorxmaz, qoçaq, cəsarətli; 2. hörmətsiz, sayğısız, hörmət etməyən, adamsaymayan

  Tam oxu »
 • AWESOME

  adj qorxu yaradan / törədən; qorxulu, vahiməli

  Tam oxu »
 • AWFUL

  adj 1. dəhşətli, qorxulu, qorxunc, müdhiş, vahiməli; ~ tragedy dəhşətli facie; ~ storm dəhşətli tufan; The pain was awful Ağrı dəhşətli; 2

  Tam oxu »
 • AWFULLY

  adv olduqca, çox, həddən artıq, son dərəcə; to be ~ sorry çox təəssüflənmək; to be ~ glad həddindən artıq şad olmaq

  Tam oxu »
 • AWHILE

  adv qısa müddət; bir az; Wait awhile! Bir az gözlə! / gözləyin!

  Tam oxu »
 • AWKWARD

  adj 1. yöndəmsiz, biçimsiz, təhərsiz, ləng, ağır; ~ movement yöndəmsiz hərəkət; ~ gait ləng / ağır yeriş; to be ~ in one’s speech ləng danışmaq; 2

  Tam oxu »
 • AWKWARDLY

  adv 1. yöndəmsiz, biçimsiz; rabitəsiz; 2. narahat, ağır, çətin

  Tam oxu »
 • AWKWARDNESS

  n 1. yöndemsizlik, ağırlıq, lənglik, biçimsizlik; 2. narahatlıq

  Tam oxu »
 • AWL

  n biz (alət)

  Tam oxu »
 • AWN

  n bot. qılçıq (sünbüldə)

  Tam oxu »
 • AWNED

  adj bot. qılçıqlı; ~ wheat qılçıqlı buğda

  Tam oxu »
 • AWNING

  n tent, örtü, günlük, talvar, çardaq

  Tam oxu »
 • AWNINGLESS

  adj tentsiz, günlüksüz

  Tam oxu »
 • AWNLESS

  adj bot. qılçıqsız; ~ wheat qılçıqsız buğda

  Tam oxu »
 • AWRY

  awry1 adj 1. əyri, qıyqac, çəp; a face ~ with pain ağrıdan əyilmiş öz; 2. yanlış, düzgün olmayan; uğursuz awry2 adv 1

  Tam oxu »
 • AXE

  axe1 n 1. balta; 2. boynunu vurma; He died by the axe Onun boynunu vurdular; ◊ to lay the ~ to the root of smth

  Tam oxu »
 • AXE-MAN

  n (pl -men) baltaçı, odunçu, ağackəsən

  Tam oxu »
 • AXIOM

  n aksioma

  Tam oxu »
 • AXIOMATIC

  adj aksiomatik, aydın, aşkar

  Tam oxu »
 • AXIOMATICALLY

  adv aksiomatik / aydın olaraq

  Tam oxu »
 • AXIS

  n ox; terrestrial ~ yer kürəsinin oxu

  Tam oxu »
 • AXLE

  n tex. ox, mehvər; front ~ qabaq ox; rear ~ arxa / dal ox

  Tam oxu »
 • AZERBAIJAN

  Azerbaijan adj Azərbaycan; the ~ Republic Azerbaycan Respublikası

  Tam oxu »
 • AZERBAIJANI

  Azerbaijani n 1. azərbaycanlı; the ~ top. i. azərbaycanlılar; 2. Azerbaycan dili

  Tam oxu »
 • AZERBAIJANIAN

  Azerbaijanian adj = Azerbaijan

  Tam oxu »
 • AZIMUTH

  azimuth1 n astr. azimut; magnetic ~ maqnit azimutu azimuth2 adj: ~ compass azimut kompası; ~ sight pelengator (gəminin, təyyarənin və s

  Tam oxu »
 • AZOTE

  n kim. azot

  Tam oxu »
 • AZOTIC

  adj kim. azot; ~ acid azot turşusu

  Tam oxu »
 • AZURE

  azure1 n göy rəng, mavi rəng azure2 adj göy rəngdə, mavi, lacivərd; a dress of ~ silk mavi / lacivərd rəngdə ipək don

  Tam oxu »
 • B

  B, b n (pl B’s, b’s) 1. İngilis əlifbasının 2-ci hərfi;

  Tam oxu »
 • BAA

  baa1 n mələmə (qoyun) baa2 v mələmək (qoyun)

  Tam oxu »
 • BABBLE

  babble1 n 1. vağ-vuğ (uşaq danışığı); child's ~ uşaq vağ-vuğu; 2. özözünə danışma; donquldanma, burun altında danışına; 3

  Tam oxu »
 • BABBLER

  n 1. boşboğaz, çoxdanışan, çərənçi; 2. sirr saxlaya bilməyən, ağzıboş

  Tam oxu »
 • BABBLING

  adj 1. boşboğaz, naqqal, çoxdanışan, çərənçi; 2. şırıltılı, şırıldayan; ~ brook şınltılı çay

  Tam oxu »
 • BABE

  n 1. şair. çağa, uşaq; ~ of love bic, kəbinsız doğulan uşaq; 2. amer. d.d. gözəl / qəşəng qız, nazənin; ~s and sucklings sadədil / sadəlövh adamlar

  Tam oxu »
 • BABEL

  n hay-küy, çığır-bağır, həngamə, mərəkə, qiyamət, ərəsat; What a babel! Nə hay-küydür!

  Tam oxu »
 • BABY

  baby1 n 1. çağa, uşaq; the ~ of the family ailənin uşağı; 2. bala (heyvanların və quşların); 3. qrupda ən kiçik; the ~ of the class sinfin ən kiçiyi b

  Tam oxu »
 • BABY-LIKE

  baby-like1 adj uşaq kimi, uşağa oxşar baby-like2 adv uşaqcasına, uşaq kimi; to speak ~ uşaq kimi danışmaq

  Tam oxu »
 • BABY-SNATCHER

  n uşaq oğrusu

  Tam oxu »
 • BABY-SNATCHING

  n uşaq oğurluğu

  Tam oxu »