ABDİCATE

v 1. (from) imtina etmək, əl çökmək (rəsmi vəzifədən); to ~ (from) the Throne taxt-tacdan imtina etmək / əl çəkmək; 2. boynundan atmaq, imtina etmək (məsuliyyətdən, hüquqdan və s.)

ABC-BOOK
ABDİCATİON