Слово ABET в англо-азербайджанском словаре.

v qızışdırmaq, fitləmək, təhrik / sövq etmək (bir işi görməyə); to ~ smb. in a crime bir kəsi cinayətə təhrik / sövq etmək

← ABERRATİON

n doğru yoldan azma / çıxma; azma, çaşma

ABETMENT →

n təhrikçilik, qızışdırma