İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • APPEARINGLY

  adv ehtimal ki, görünür ki, yəqin ki,..

  Tam oxu »
 • APPEASABLE

  adj yolayaxın, üzüyola, sözəbaxan, yola gələn / gedən

  Tam oxu »
 • APPEASE

  v 1. sakitləşdirmək, sakit etmək; yumşaltmaq; soyutmaq; to ~ passion ehtirası yatırmaq / soyutmaq; to ~wrath qəzəbi soyutmaq; to ~ a madman dəlini / d

  Tam oxu »
 • APPEASEMENT

  n 1. sakitləşdirmə, barışma, barışdırma; a policy of ~ barışdırma siyasəti; 2. söndürmə, yatırma; azaltma, sakitləşdirmə (ağrını və s

  Tam oxu »
 • APPELLANT

  n hüq. apellyasiya verən tərəf

  Tam oxu »
 • APPELLATE

  adj apellyasiya; an ~ court apellyasiya məhkəməsi (ABŞ-da)

  Tam oxu »
 • APPELLATION

  n 1. ad, işarə, termin; 2. nomenklatura

  Tam oxu »
 • APPEND

  v əlavə etmək, artırmaq, qoşmaq; to ~ a list of names adların siyahısını əlavə etmək

  Tam oxu »
 • APPENDAGE

  n 1. əlavə; 2. bot. zoğ; 3. anat. çıxıntı; 4. əlavə etmə, əlavə edilmə; tamamlama; This dance is merely an appendage to the song Bu rəqs sadəcə olaraq

  Tam oxu »
 • APPENDIX

  n (pl -dixes yaxud -dices) 1. əlavə (kitaba, sənədə və s.); 2. anat. apendiks

  Tam oxu »
 • APPETITE

  n 1. iştaha; good ~ yaxşı iştaha; poor ~ pis iştaha; The child has poor appetite Uşağın iştahası pisdir; to loose one’s ~ iştahasını itirmək; to spoil

  Tam oxu »
 • APPETIZER

  n iştaha açan / gətirən

  Tam oxu »
 • APPETIZING

  adj 1. iştaha açan / artıran; 2. cəzbedici, xoşa gələn

  Tam oxu »
 • APPLAUD

  v 1. alqışlamaq, əl çalmaq / vurmaq; to ~ an actor / a musician aktyoru / musiqiçini alqışlamaq, aktyora / musiqiçiyə əl çalmaq; to ~ loudly / vigor

  Tam oxu »
 • APPLAUSE

  n 1. alqış, alqışlar, əl çalma / vurma; a storm of ~ gurultulu / sürəkli alqışlar; prolonged ~ uzun və sürəkli alqışlar; 2

  Tam oxu »
 • APPLE

  apple1 n alma; a red / a yellow ~ qırmızı / sarı alma; ◊ Adam’s ~ xirtdək; ~ of the eye göz bəbəyi; ~ of discord nifaqa səbəb olan şey, narazılıq törə

  Tam oxu »
 • APPLE-CART

  n alma arabası

  Tam oxu »
 • APPLE-PIE

  n alma piroqu; ◊ ~ order nöqsansız / qüsursuz qayda-qanun; to do smth. in ~ order bir işi qüsursuz yerinə yetirmək

  Tam oxu »
 • APPLE-TREE

  n alma ağacı

  Tam oxu »
 • APPLE-WOMAN

  n (pl -women) alma satan arvad / qadın

  Tam oxu »
 • APPLIANCE

  n 1. qurğu, cihaz, mexanizm, aparat; 2. məişət elektrik cihazları

  Tam oxu »
 • APPLICABILITY

  n faydalılıq, yararlılıq, işə yarama, kara gəlmə

  Tam oxu »
 • APPLICABLE

  adj tətbiq edilə / işlədilə bilən, kara gələn; yararlı, münasib; ~ to all cases bütün hallarda yarayan / kara gələn / tətbiq edilən

  Tam oxu »
 • APPLICANT

  n ərizəçi; iddiaçı, namizəd; an ~ for the position vəzifəyə namizəd

  Tam oxu »
 • APPLICATION

  n 1. ərizə; tələbnamə; written ~ yazılı ərizə; ~ for the position / for the job vəzifəyə qəbul edilmə / işə götürülmə haqqında ərizə; I wrote 5 appli

  Tam oxu »
 • APPLIED

  adj tətbiqi, əməli, təcrübi; ~ science / art tətbiqi elm / sənət; ~ chemistry tətbiqi kimya; ~ linguistics tətbiqi dilçilik; ~ mathematics tətbiqi riy

  Tam oxu »
 • APPLIQUE

  v applikasiya etmək, qurama ilə bəzəmək

  Tam oxu »
 • APPLY

  v 1. xahiş / müraciət etmək, istəmək (bir şeyi); to ~ for aid kömək üçün xahiş / müraciət etmək; I will apply for the job today Mən bu gün iş üçün mür

  Tam oxu »
 • APPOINT

  v 1. təyin etmək (vəzifəyə), təsdiq etmək (qulluğa); to ~ smb. ambassador bir kəsi səfir təyin etmək; to ~ smb

  Tam oxu »
 • APPOINTED

  adj 1. təyin edilmiş / olunmuş; ~ meeting təyin edilmiş / olunmuş iclas , ~ time təyin / müəyyən edilmiş vaxt; 2

  Tam oxu »
 • APPOINTMENT

  n 1. təyin etmə / edilmə / olunma (vəzifəyə); ~ of trustees qəyyumların təyin olunması / edilməsi; smb

  Tam oxu »
 • APPOINTMENTS

  n ev əşyaları

  Tam oxu »
 • APPORTION

  v bölüşdürmək, bölmək; to ~ one’s time between various occupations vaxtını müxtəlif işlər üçün bölüşdürmək / bölmək

  Tam oxu »
 • APPOSE

  v basmaq, vurmaq (möhür); to ~ a seal möhür basmaq / vurmaq

  Tam oxu »
 • APPOSITION

  n 1. d.d. açıq disput; 2. şifahi imtahan; 3. basma, vurma (möhür); the ~ of a seal möhür basma / vurma; 4

  Tam oxu »
 • APPRAISAL

  n qiymət qoyma; dəyərini müəyyən etmə

  Tam oxu »
 • APPRAISE

  v qiymətləndirmək, qiymət qoymaq, dəyərini müəyyən etmək; to ~ property for taxation vergi almaq üçün mülkiyyətə qiymət qoymaq

  Tam oxu »
 • APPRAISER

  n qiymət / nırx / məzənnə qoyan; rəsmi qiymət qoyan / qiymət təyin edən

  Tam oxu »
 • APPRECIABLE

  adj 1. qiymət verilə bilən, qiymətləndirilə bilən; 2. hiss olunan; gözəçarpan, əhəmiyyətli; ~ quantity gözəçarpan miqdar; ~ difference / gözəçarpan fə

  Tam oxu »
 • APPRECIABLY

  adv hiss olunacaq / ediləcək dərəcədə, gözəçarpan / nəzərəçarpan dərəcədə, əhəmiyyətli dərəcədə; xeyli

  Tam oxu »
 • APPRECIATE

  v 1. qiymətləndirmək, yüksək tutmaq; to ~ smb.’s friendship / kindness bir kəsin dostluğunu / mehribançılığını qiymətləndirmək / yüksək tutmaq; I appr

  Tam oxu »
 • APPRECIATION

  n qiymətləndirmə; razılıq; təşəkkür; minnətdarlıq; ~ of friendship / of kindness dostluğu / mehribanlığı qiymətləndirmə

  Tam oxu »
 • APPRECIATIVE

  adj 1. razı; minnətdar; ~ of favour / of kindness / of advice xidmətə / yaxşı münasibətə / məsləhətə görə minnətdar; 2

  Tam oxu »
 • APPREHEND

  v 1. tutmaq, həbs etmək; to ~ a thief oğrunu həbs etmək / tutmaq; 2. başa düşmək, anlamaq, dərk etmək; to ~ the intentions of an author müəllifin fikr

  Tam oxu »
 • APPREHENSION

  n 1. həbs edilmə / etmə, tutma, tutulma; 2. ehtiyat, qorxu, əndişə, qabaqcadan duyma (pis mənada), ürəyə damma; vague ~ aydın olmayan əndişə / qorxu;

  Tam oxu »
 • APPREHENSIVE

  adj 1. ehtiyat edən, təlaş / həyəcan keçirən, bir şeyi narahatçılıqla / qorxu ilə gözləyən; He is always apprehensive before an exam O həmişə imtahand

  Tam oxu »
 • APPREHENSIVELY

  adv qorxu ilə, əndişə ilə, narahatlıqla

  Tam oxu »
 • APPREHENSIVENESS

  n qorxu hissi; ehtiyat, əndişə

  Tam oxu »
 • APPRENTICE

  apprentice1 n 1. şagird, usta köməkçisi; to bind ~ to a tailor / to a shoemaker dərziyə / çəkməçiyə şagirdliyə vermək; 2

  Tam oxu »
 • APPRENTICEMENT

  n sənət öyrənmə, şagird olma (müddəti)

  Tam oxu »