APHORIZE

v 1. aforizm ilə danışmaq; 2. aforizm yaratmaq

APHORIST
APHYLLOUS