APPALL

appal(l)

v bərk qorxutmaq, dəhşətə salmaq / gətirmək, vahiməyə salmaq; sarsımaq; They were appalled at the news Onlar bu xəbərdən sarsıldılar

APPAL
APPALLING