Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • RADİOTELEQRAM

  [lat. radiare, yun. tele və gramma] bax radioqram

  Tam oxu »
 • RADİOTRANSLYÁSİYA

  [lat. radiare və translatio] Radio proqramlarının məftilli rabitə xətti vasitəsilə verilməsi

  Tam oxu »
 • RADİOVERİCİ

  is. xüs. Radio vasitəsilə rabitə, radiolokasiya və s. məqsədlə radiodalğaları vermək üçün qurğu, aparat

  Tam oxu »
 • RADİOVERİLİŞİ

  is. 1. Radio dalğaları vasitəsilə danışıq, musiqi, şəkil və s.-nin məsafələrə verilməsi. Morze sistemi ilə radioverilişi

  Tam oxu »
 • RADİOZÓND

  [lat. radiare və fr. sonde] Müxtəlif yüksəkliklərdə havanın təzyiqini, temperaturunu və rütubətini ölçmək üçün kiçik hava şarı vasitəsilə atmosferə qa

  Tam oxu »
 • RADİST

  [lat. radiare] Radiotexnika ilə məşğul olan şəxs, radioverilişləri mütəxəssisi. Qonaqlığın ən şirin yerində radist, Xəlilovdan radioqram gətirdi

  Tam oxu »
 • RÁDİUM

  [lat. radiare] Gümüşü-ağ metal şəklində radioaktiv kimyəvi element

  Tam oxu »
 • RÁDİUS

  [lat. radius, hərfi mənası – təkər mili, şüa] 1. riyaz. Şarın çevrəsinin və ya səthinin hər hansı nöqtəsini mərkəzi ilə birləşdirən düz xətt

  Tam oxu »
 • RADON

  [lat. rad(iare) və yun. ag(on)] kim. Radiumun parçalanması nəticəsində hasil olan radioaktiv kimyəvi element – qaz

  Tam oxu »
 • RAH

  is. [fars.] klas. Yol. Bu rahdan etmək olmaz ikrah; Xoş rahdurur sənə gedən rah. Füzuli

  Tam oxu »
 • RAHAT

  sif. və zərf [ər.] 1. Əziyyətsiz, əziyyət verməyən, narahat etməyən. Yarım saata qədər yenə rahat uçuruq

  Tam oxu »
 • RAHAT-RAHAT

  zərf Rahatcasına, rahatlıqla, narahat olmadan, sakit-sakit. Qalın paltolu adamlar rahat-rahat küçələrdən keçirdilər

  Tam oxu »
 • RAHATCA

  zərf Rahat halda; narahat olmadan, rahat-rahat, xatircəmliklə. [Məcid] [Nadirin] iztirabını görməyib, rahatca öz söhbətinə davam edirdi

  Tam oxu »
 • RAHATCASINA

  zərf Rahat halda; narahat olmadan, rahat-rahat, xatircəmliklə. [Məcid] [Nadirin] iztirabını görməyib, rahatca öz söhbətinə davam edirdi

  Tam oxu »
 • RAHATLAMA

  “Rahatlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAHATLAMAQ

  f. 1. Yerini düzəltmək, rahat etmək, istifadə üçün münasib şəklə salmaq. Stulun yerini rahatlamaq. – [Yusif] gah sabunu köpüklədir, gah ülgücü əlinin

  Tam oxu »
 • RAHATLANDIRMA

  “Rahatlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAHATLANDIRMAQ

  bax rahatlamaq

  Tam oxu »
 • RAHATLANMA

  “Rahatlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAHATLANMAQ

  f. 1. Rahatlıq tapmaq, rahat olmaq, istirahət etmək, rahat nəfəs almağa başlamaq, özünü rahat hiss etmək

  Tam oxu »
 • RAHATLAŞDIRMA

  “Rahatlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAHATLAŞDIRMAQ

  bax rahatlandırmaq. Xəstəni rahatlaşdırmaq. Uşağı rahatlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • RAHATLAŞMA

  “Rahatlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAHATLAŞMAQ

  f. Rahat olmaq, sakitləşmək, narahatlığı keçmək

  Tam oxu »
 • RAHATLIQ

  is. 1. Qayğı, üzüntü, həyəcan, şübhə və s. olmadığı hal; asudəlik, dinclik, qayğısızlıq. Bu sözlərdən sonra Bəyim sanki öz qəlbində bir rahatlıq hiss

  Tam oxu »
 • RAHATSIZ

  bax narahat. □ Rahatsız etmək – narahat etmək. Bu acı düşüncələr [Poladı] rahatsız edirdi. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • RAHATSIZLIQ

  bax narahatlıq. [Nəbi:] Vallah, mən nökər belə rahatsızlığa davam edə bilmərəm. S.S.Axundov. Daxilən bir intizar, bir rahatsızlıq duyan Firidun axşam

  Tam oxu »
 • RAHƏTÜLHÜLQUM

  is. [ər.] Şəkər və nişastadan (bəzən də içinə badam, fındıq və s. qoyularaq) hazırlanan Şərq şirniyyatı

  Tam oxu »
 • RAHƏVİ

  is. mus. Orta əsrlərdə Yaxın Şərqdə geniş yayılmış 12 əsas muğamdan biri

  Tam oxu »
 • RAHİB

  is. [ər.] Monastırda yaşayıb rahibliyə girmə (saç kəsdirmə) mərasimindən keçərək monastır nizamnaməsinin tələblərinə uyğun olaraq tərki-dünya həyat ke

  Tam oxu »
 • RAHİBƏ

  is. [ər.] Qadın rahib (bax rahib)

  Tam oxu »
 • RAHİBLİK

  is. Rahibin yaşayış tərzi, rahib olma

  Tam oxu »
 • RAHLAMA

  “Rahlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAHLAMAQ

  bax rahatlamaq. Rövşən qabaqca atasını rahladı, sonra qulunların yerini sahmanlayıb, tövləni hazırlamağa başladı

  Tam oxu »
 • RAXİ́T

  [yun. rhachis – bel sümüyü] Böyüməkdə olan orqanizmdə duzların çatışmaması nəticəsində sümüklərin qeyri-normal inkişafı, maddələr mübadiləsinin pozulm

  Tam oxu »
 • RAXİTİZM

  [yun.] Raxit xəstəliyi əlamətlərinin məcmusu; raxit xüsusiyyətləri

  Tam oxu »
 • RAXİTLİ

  sif. dan. Raxit xəstəliyinə tutulmuş. Raxitli uşaq

  Tam oxu »
 • RAKET

  [alm.] 1. Atəşfəşanlıq, habelə işıq siqnalları vermək üçün işlədilən içi barıt tərkibli maddələrlə doldurulmuş gilizdən ibarət mərmi

  Tam oxu »
 • RAKETÇİ

  is. 1. Raketlə siqnal verən adam (bax raket 1-ci mənada). 2. Raketə xidmət edən əsgər (bax raket 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • RAKETKA

  [rus., əsli fr.] 1. Tennis oyununda: topu vurmaq üçün oval torlu kürəkcik. Tennis raketkası. 2. Stolüstü tennis oynamaq üçün dairəvi kiçik kürəkcik

  Tam oxu »
 • RAKETQAYIRMA

  is. Raket istehsalı, raket qayrılması. Raketqayırma sənayesi

  Tam oxu »
 • RAKETODRÓM

  [alm. raketa və yun. dromos] Raketləri təcrübədən keçirmək və buraxmaq üçün xüsusi yer, meydança

  Tam oxu »
 • RAKURS

  is. [fr.] Baxım nöqtəsi, bucağı

  Tam oxu »
 • RAQA

  is. [sanskr.] mus. Qədim Hind klassik musiqisi növlərindən biri

  Tam oxu »
 • RÁLLİ

  is. [ing.] Avtomobil idmanı üzrə 1000-2000 km məsafədə keçirilən yarışlar kompleksi

  Tam oxu »
 • RAM

  [fars.] : ram etmək – özünə tabe etmək, özünə alışdırmaq, baş əydirmək, özünə lazım olan şəkildə dəyişmək; əhliləşdirmək

  Tam oxu »
 • RAMA

  [rus.] xüs. Hər hansı bir maşının, qurğunun, mexanizmin aparıcı hissəsi. Avtomobilin (vaqonun, velosipedin) raması

  Tam oxu »
 • RAMAZAN

  is. [ər. rəməzan] Hicri qəməri ərəb təqviminin 9-cu ayı; orucluq ayı. [Cahan:] Bu ramazan yox, gələn ramazan gəlib ötəndən sonra [Əsgərin] iyirmi səkk

  Tam oxu »
 • RAMPA

  [fr.] Səhnəyə yönəldilmiş işıqlandırıcı cihazları tamaşaçıdan gizlədən, səhnə boyu uzanan yastı sipər

  Tam oxu »
 • RANET

  [fr.] Qiymətli alma növlərindən birinin adı

  Tam oxu »