İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • TADPOLE

  n zool. çömçəquyruq

  Tam oxu »
 • TAG

  tag1 n 1. birka, yarlıq; 2. məc. damğa tag2 v 1. yarlıq yapışdırmaq; 2. daban-dabana izləmək; 3. əlaqələndirmək; 4

  Tam oxu »
 • TAIL

  tail1 n 1. quyruq (heyvanda, təyyarədə və s.); to wag one’s ~ quyruğunu bulamaq; ~ of a comet kometanın quyruğu; They turned tail and fled Onlar arada

  Tam oxu »
 • TAILOR

  tailor1 n dərzi tailor2 v 1. tikmək; 2. dərzilik etmək

  Tam oxu »
 • TAILORED

  adj 1. dərzidə tikilən; dərzinin tikdiy i; 2. sifarişlə tikilən

  Tam oxu »
 • TAIN

  n qalay ərintisi; xəlitə

  Tam oxu »
 • TAINT

  n 1. ləkə; rüsvayçılıq; 2. ağırlaşma, xarab olma (ət, balıq və s.)

  Tam oxu »
 • TAINTED

  adj 1. xarab olmuş, ağırlaşmış; köhnəlmiş, korlanmış; ~ air korlanmış hava; ~ water köhnəlmiş su; 2. pozulmuş; ləkələnmiş; ~ reputation ləkələnmiş ad

  Tam oxu »
 • TAKE

  take1 n 1. zəbt etmə, işğal; tutma; 2. qənimət (ovda); 3. toplanan / toplanmış pul (teatrda, kinoteatrda); 4

  Tam oxu »
 • TAKE-HOME PAY

  n əməkhaqqı (vergilər çıxıldıqdan sonra)

  Tam oxu »
 • TAKE-IN

  n d.d. 1. yalan; 2. aldatma

  Tam oxu »
 • TAKE-OFF

  n yamsılama, təqlid etmə; karikatura

  Tam oxu »
 • TAKE-OVER

  n işğal / zəbt etmə

  Tam oxu »
 • TALE

  n 1. nağıl; 2. hekayə, əhvalat; stirring ~ həyəcanlandırıcı hekayə; 3. qeybət; to tell qeybət etmək; ◊ to tell ~s out of school 1) evin sirrini bayıra

  Tam oxu »
 • TALEBEARER

  n 1. xəbərçi, qeybətçi, dedi-qoduçu (adam); 2. çuğulçu; ərizəbaz (adam)

  Tam oxu »
 • TALENT

  n 1. istedad, talant; to demonstrate a ~ istedad nümayiş etdirmək; to develop a ~ istedadı inkişaf etdirmək; 2

  Tam oxu »
 • TALENTED

  adj istedadlı, zəkalı; a ~ painter istedadlı rəssam

  Tam oxu »
 • TALENTLESS

  adj bacarıqsız, istedadsız; fərsiz

  Tam oxu »
 • TALESMAN

  n ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı

  Tam oxu »
 • TALETELLER

  n 1. hekayəçi; 2. uydurmaçı

  Tam oxu »
 • TALIPED

  adj tib. əyriayaq, əyripəncə

  Tam oxu »
 • TALIPES

  n tib. 1. şikəst edilmiş pəncə; 2. əyrilik (ayaqda)

  Tam oxu »
 • TALIPOT

  n bot. palma, yelpik palması

  Tam oxu »
 • TALISMAN

  n tilsim

  Tam oxu »
 • TALISMANIC

  adj tilsimli

  Tam oxu »
 • TALK

  talk1 n 1. söhbət, danışıq; 2. pl danışıqlar; to have ~s with smb. bir kəslə danışıqlar aparmaq; 3. şayiə talk2 adj danışan; səsli; ~ film səsli film

  Tam oxu »
 • TALKATHON

  n amer. çox uzun nitq və ya müzakirə

  Tam oxu »
 • TALKATIVE

  adj danışqan, söhbətcil

  Tam oxu »
 • TALKER

  n 1. danışan / boşboğaz adam; 2. natiq; ◊ Good talkers are little doers at. söz. Çoxdanışan az iş görər

  Tam oxu »
 • TALKIE

  n d.d. səsli kino

  Tam oxu »
 • TALKING-TO

  n töhmət, məzəmmət

  Tam oxu »
 • TALL

  adj 1. hündür, yüksək, uca; a ~ building hündür bina; a ~ man hündür adam; 2. d.d. öyünən, lovğa; ~talk lovğa danışıq

  Tam oxu »
 • TALLBOY

  n hündür paltar şkafı / kamod

  Tam oxu »
 • TALLOW

  tallow1 n 1. piy, yağ; 2. çarx yağı tallow2 v yağlamaq (çarxı və s.)

  Tam oxu »
 • TALLOW-CHANDLER

  n piy şamı satan alverçi

  Tam oxu »
 • TALLOW-FACE

  n solğun bənizli / şişkin sifətli adam

  Tam oxu »
 • TALLOWY

  adj piyli, yağlı

  Tam oxu »
 • TALLY

  tally1 n 1. birka, etiket; 2. surət; dublikat; 3. hesab (oyunda) tally2 v 1. hesablamaq; 2. yekun vurmaq; 3

  Tam oxu »
 • TALLY-SHOP

  n dükan

  Tam oxu »
 • TALLY TRADE

  n ticarət

  Tam oxu »
 • TAMABLE

  adj əhliləşdirilən (heyvan haq.)

  Tam oxu »
 • TAME

  tame1 adj 1. əhliləşdirilmiş (heyvan haq.); ~ bear əl ayısı; 2. məc. müti (adam haq.); 3. məc. maraqsız; cansıxıcı tame2 v 1

  Tam oxu »
 • TAMELESS

  adj 1. vəhşi, əhliləşdirilməmiş; 2. tabe olmayan, ipə-sapa yatmayan

  Tam oxu »
 • TAMER

  n 1. təlimçi, tərbiyəçi; 2. heyvan təlimçisi, heyvanöyrədən

  Tam oxu »
 • TAMP

  v 1. doldurmaq, tıxamaq; 2. döyəcləyib bərkitmək; 3. d.y. altından mıxlamaq

  Tam oxu »
 • TAMPER

  tamper1 n 1. döyəcləmə, döyəcləyib bərkitmə; 2. dəstə (həvəngdə) tamper2 v 1. araya girmək, müdaxilə etmək; 2

  Tam oxu »
 • TAMPON

  tampon1 n tib. tampon, piltə tampon2 v tampon / piltə qoymaq

  Tam oxu »
 • TAN

  tan1 n 1. dəri aşılayıcı maddə; 2. sarı-şabalıdı rəng; 3. qaralma, yanma (günəşdə) tan2 adj sarı-şabalıdı tan3 v 1

  Tam oxu »
 • TANG

  tang1 n I 1. kəskin dad / iy; a ~ onion soğan dadı; a ~ of sea-salt dəniz duzunun dadı; 2. fərqləndirici / səciyyəvi cəhət n II zəng səsi; zınqıltı, c

  Tam oxu »
 • TANGENT

  n 1. riyaz. toxunan (xətt); 2. riyaz. tangens; 3. amer. d.d. düz xəttə toxunan, lakin onu kəsməyən əyri; to go / to fly off at a ~ məc

  Tam oxu »