TAB

tab1

n 1. paltarasan; ilmə; rəzə; 2. qulaq (papaqda); a fur cap with ~s qulaqlı xəz papaq; 3. pl qulaqlıq (papaqda, radio aparatında, dəbilqədə); 4. ucluq (ayaqqabı bağında, qaytanda); 5. şırma; etiket, yarlıq; 6. hərb. ilgək, ilmə (yaxalıqda); 7. d.d. hesab, haqq-hesab; to keep a ~ / ~s on smth. bir şeyin hesabını aparmaq; to keep close ~ on daily sales gündəlik satılan malların dəqiq hesabını aparmaq; to keep ~s on one’s children uşaqlara nəzarət etmək; 8. amer. hesab (restoranda, yeməkxanada və s.); to pick up the ~ hesabı ödəməyi üzərinə götürmək; 9. borc (əsas. barda, dükanda); to live on the ~ borcla yaşamaq

tab2

v 1. tikmək; bənd etmək; 2. ayırmaq; təyin etmək; 3. cədvəl şəklində planlaşdırmaq

T-SHIRT
TABAC

Digər lüğətlərdə