ACILIQOTU

is. bot. Yarpaqsız, buğumlu, gövdəsi qol-budaqlı kiçik kol bitki.
[Acılıotunun] gövdəsi düz, qismən odunlaşmış və boz rəngli budaqları vardır. R.Əliyev.

ACILIQ
ACIMA₁

Digər lüğətlərdə