Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AD

  is. 1. Doğulduğu zaman adama verilən şəxsi isim. Ad və soyad. Ad qoymaq. Adın nədir? Adını söyləmək. – Sən öləsən, Xanmirzə bəyin adını verən kimi, qo

  Tam oxu »
 • AD-SAN

  is. Nüfuz, şöhrət, etibar, hörmət, şan, yaxşı ad. Ol keçən dəmləri hanı Zakirin; İtkin olub adı-sanı Zakirin

  Tam oxu »
 • ADA

  is. coğr. Hər tərəfi su ilə əhatə olunmuş quru; cəzirə. Pirallahı adası. Kuril adaları. Yarımadalar və adalar Avropanın bütün sahəsinin üçdə bir hissə

  Tam oxu »
 • ADAB

  is. [ər. “ədəb” söz. cəmi] köhn. Əxlaq qaydaları, ədəb qaydaları, cəmiyyətdə ünsiyyət qaydaları. Bilmək adabdır sənə vacib; Rəsmü adabə olgilən talib

  Tam oxu »
 • ADACIQ

  kiç. Kiçik ada, kiçik cəzirə

  Tam oxu »
 • ADADOVŞANI

  is. zool. Əhli şəraitdə saxlanıb artırılan dovşan növü. Adadovşanı çox tez törəyib artan heyvandır

  Tam oxu »
 • ADAX

  is. Ad, nişan, deyik. Adax günü

  Tam oxu »
 • ADAXLAMA

  “Adaxlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ADAXLAMAQ

  f. Nişanlamaq, ad etmək. Haman ili məni səkkiz yaşlı bir qızla adaxladılar. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • ADAXLANDIRMA

  bax adaxlanma

  Tam oxu »
 • ADAXLANDIRMAQ

  bax adaxlanmaq

  Tam oxu »
 • ADAXLANMA

  “Adaxlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ADAXLANMAQ

  f. Nişanlanmaq, nişan taxılmaq. Sevmək, adaxlanmaq, toy günləri, gəlin köçləri şirin bir xəyal kimi Məşuqənin gözləri qabağında açılıb vərəqlənir

  Tam oxu »
 • ADAXLI

  is. və sif. Nişanlı, deyikli; nişanlanmış, adaxlanmış. [Şəhrəbanı xanım:] Allaha şükür, atan sağ, anan sağ

  Tam oxu »
 • ADAXLIBAZLIQ

  is. dan. 1. Köhnə məişətdə: oğlanın gizli olaraq adaxlısı ilə görüşməsi. Padşahın oğlu bir-iki dəfə adaxlıbazlığa gəldisə, qız elə dediyini dedi: – Əl

  Tam oxu »
 • ADAXLILIQ

  is. Adaxlı olma

  Tam oxu »
 • ADÁJİO

  is. [ital.] mus. 1. Ağır tempdə çalmaq lazım gəldiyini göstərən musiqi termini. 2. Ağır tempdə ifa edilən, adətən lirik xarakterli musiqi pyesi, yaxud

  Tam oxu »
 • ADAQ

  bax adax.□ Adaq eləmək – bax adaxlamaq

  Tam oxu »
 • ADAQ

  is. məh. Uşağın ilk addımı, ilk yerişi. □ Adaq durmaq – ayaq üstə durmaq (uşaq haqqında). Adaq yerimək – təzəcə yeriməyə başlamaq

  Tam oxu »
 • ADAQ-ADAQ

  zərf dan. Yavaş-yavaş, addımaddım

  Tam oxu »
 • ADAQLAMAQ

  bax adaxlanma

  Tam oxu »
 • ADAQLANMAQ

  bax adaxlanmaq

  Tam oxu »
 • ADAQLI

  bax adaxlı. Ol sərvin ayağı bağlı oldu; Azadə ikən, adaqlı oldu. Füzuli

  Tam oxu »
 • ADAM

  is. [ər.] 1. Heyvandan fərqli olaraq danışmaq və düşünmək, ictimai əmək prosesində alət qayırmaq və ondan istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan canl

  Tam oxu »
 • ADAM-ADAMYANA

  bax adamyana

  Tam oxu »
 • ADAMAĞILLI

  sif. Lazımi şəkildə, əməllibaşlı, yararlı

  Tam oxu »
 • ADAMALDADAN

  sif. və is. Yalançı, adamları aldatmaqla məşğul olan

  Tam oxu »
 • ADAMAOXŞAMAZ

  sif. Çirkin, biçimsiz, eybəcər, bədləkər. // Söyüş, təhqir mənasında. Ay adamaoxşamaz, bir üzünə baxsana; Bomboz olub saqqalın, rəngü həna yaxsana

  Tam oxu »
 • ADAMAOXŞAMAZLIQ

  is. Çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik, bədləkərlik

  Tam oxu »
 • ADAMAYOVUŞAN

  sif. Adamlarla ünsiyyət bağlayan, xoşxasiyyət, istiqanlı, mehriban

  Tam oxu »
 • ADAMAYOVUŞMAZ

  sif. Adamdan qaçan, cəmiyyətdən qaçan, ürkək; qaraqabaq, qanısoyuq, mızı

  Tam oxu »
 • ADAMAYOVUŞMAZLIQ

  is. Adamdan qaçmaq, cəmiyyətdən qaçmaq xasiyyəti; qaraqabaqlıq, qanısoyuqluq, mızılıq

  Tam oxu »
 • ADAMBAŞI

  zərf Hər bir adama, hər bir nəfərə, yaxud hər bir nəfərdən. Adambaşı 5 manat yığdıq. Adambaşı(na) neçə düşür?

  Tam oxu »
 • ADAMBAŞINA

  zərf Hər bir adama, hər bir nəfərə, yaxud hər bir nəfərdən. Adambaşı 5 manat yığdıq. Adambaşı(na) neçə düşür?

  Tam oxu »
 • ADAMBOYU

  sif. Adam hündürlüyündə olan. Adamboyu qar yağmışdı. Küçələrdə adamboyu ağaclar əkilmişdir

  Tam oxu »
 • ADAMCASINA

  zərf İnsana yaraşan bir surətdə, insancasına, insan kimi, humanistcəsinə. Adamcasına hərəkət etmək. Adamcasına rəftar etmək

  Tam oxu »
 • ADAMCIĞAZ

  oxş. Yazıq adam, fağır adam; zavallı, mərhəmətə layiq insan (bəzən kinayə və istehza ilə “məhdud düşüncəli, səthi adam” mənasında işlənir)

  Tam oxu »
 • ADAMCIL

  sif. Adamyeyən, insan qanına həris olan. // Vəhşi, yırtıcı

  Tam oxu »
 • ADAMCILLIQ

  is. Vəhşilik, yırtıcılıq

  Tam oxu »
 • ADAMDANQAÇAN

  sif. Adamlara uyuşmayan, adamlarla ünsiyyət bağlamayan, ürkək

  Tam oxu »
 • ADAMLI

  sif. dan. Yaxın adamı, böyüyü olan; köməyi, arxası, himayəçisi, qohuməqrəbası olan

  Tam oxu »
 • ADAMLIQ

  is. 1. İnsanlıq, tərbiyəlilik; ünsiyyət, adamlarla yola getmə. Onun heç bir adamlığı yoxdur. – [Nəcəf:] Bu da bizim adamlığımız!… İ

  Tam oxu »
 • ...ADAMLIQ

  Adətən saylara qoşularaq, şeyin neçə nəfərə, şəxsə aid olduğunu göstərir; məs.: biradamlıq nömrə, ikiadamlıq loja, beşadamlıq yer

  Tam oxu »
 • ADAMOYNADAN

  is. və sif. dan. Adamı araya qoyan, adam ələ salan, adama lağ edən, lağa qoyan

  Tam oxu »
 • ADAMSATAN

  is. Xain; xəbərçi

  Tam oxu »
 • ADAMSEVMƏZ

  sif. və is. Adamları sevməyən, adamlardan xoşu gəlməyən, adamlardan qaçan, mərdümgiriz

  Tam oxu »
 • ADAMSEVMƏZLİK

  is. Adamsevməz adamın xasiyyəti

  Tam oxu »
 • ADAMSIZ

  sif. Kimsəsiz, yalnız; adamı, köməkçisi olmayan; arxasız, himayəsiz. O adamsızdır, heç kəsi yoxdur

  Tam oxu »
 • ADAMSIZLIQ

  is. Kimsəsizlik, yalnızlıq, köməksizlik, arxasızlıq, himayəsizlik

  Tam oxu »
 • ADAMSİ́T

  [xüs. is.-dən] kim. Burun və boğazın selikli qişasına təsir edən zəhərləyici maddə

  Tam oxu »