Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AM

  is. [ər. “əvam” söz. təki] Adi xalq kütləsi, adi camaat, adi adamlar (xas ziddi). Bəzm əhlinə növbət ilə ver cam; Həm xas riayət eylə, həm am! Füzuli

  Tam oxu »
 • AMAC

  is. [fars.] klas. Nişanə, hədəf, nişangah. Kim, İbni-Səlami etdi gərdun; Amaci-xədəngi-ahi-Məcnun. Füzuli

  Tam oxu »
 • AMADƏ

  zərf [fars.] Hazır, hazırlanmış, müntəzir. Keçən şəb bir məkanda bir nigarisadə gördüm mən; Xədəngi-qəmzəsin can almağa amadə gördüm mən

  Tam oxu »
 • AMADƏLİK

  is. Hazırlıq, hazır vəziyyət, müntəzirlik. Üç-dörd günün müddətində hamı müntəxib olunan kəslər göründü və hamısı şurişə meyil və amadəlik göstərirdil

  Tam oxu »
 • AMAL

  is. [ər. “əməl” söz. cəmi] tənt. Qayə, məqsəd, arzu, ümid, dilək. Mən gedərsəm, var olsun amalım! Yaşasın şəhriyari-hürriyyət! M

  Tam oxu »
 • AMALQÁMA

  [fr. əsli ərəbcədən] kim. Bəzi metalların civə ilə əmələ gətirdiyi ərinti, xəlitə. Amalqama maye yarımmaye və ya bərk halda ola bilər

  Tam oxu »
 • AMAN

  is. [ər.] 1. Əmin-amanlıq, əmniyyət, təhlükəsizlik, qorxusuzluq, dinclik. 2. Möhlət, macal, imkan. □ Aman vermək – macal vermək, imkan vermək, vaxt ve

  Tam oxu »
 • AMAN-ZAMAN

  sif. dan. Tək, var-yox, yalnız, vahid. Aman-zaman bir oğlu var

  Tam oxu »
 • AMANABƏND

  bax amanatabənd

  Tam oxu »
 • AMANATABƏND

  zərf 1. Bir şeyi etməyə hazır, bəhanə gözləyən, bir himə bənd, işarəyə bənd. 2. Sınıq-salxaq, davamsız; uçulmaq, dağılmaq, yıxılmaq üzrə olan

  Tam oxu »
 • AMANI

  bax amanatabənd

  Tam oxu »
 • AMANSIZ

  sif. Rəhmsiz, mərhəmətsiz, rəhm bilməyən, mərhəmət bilməyən; barışmaz. Amansız zərbə. Amansız ölüm. Düşmənlərə qarşı amansız (z

  Tam oxu »
 • AMANSIZCA

  zərf Amansız bir surətdə, rəhm etmədən, yazığı gəlmədən; çox sərt bir surətdə. Amansızcasına mübarizə etmək

  Tam oxu »
 • AMANSIZCASINA

  zərf Amansız bir surətdə, rəhm etmədən, yazığı gəlmədən; çox sərt bir surətdə. Amansızcasına mübarizə etmək

  Tam oxu »
 • AMANSIZLIQ

  is. Rəhmsizlik, mərhəmətsizlik; barışmazlıq, sərtlik; şiddət. Mübarizənin amansızlığı. – Bütün bunlar, elə bil, düşmənlərin amansızlığını, inad və qət

  Tam oxu »
 • AMAZONLAR

  cəm. [yun. xüs. is.-dən] mif. Qədim yunan əsatirində: Qara dəniz sahillərində yaşamış və qonşu ölkələrə basqınlar etmiş cəngavər qadınlar

  Tam oxu »
 • AMBIL

  is. məh. Xışa qoşulmuş öküzlərin birinci cütü. Qulaməli kəlləri hayqırıb … ambıl kəlinin yanı ilə addımladı

  Tam oxu »
 • AMBIR

  is. xüs. Dəmirçilərin, nalbəndlərin işlətdiyi iri kəlbətin

  Tam oxu »
 • AMBIRAĞIZ

  is. xüs. Məftil kəsmək üçün kiçik kəlbətin

  Tam oxu »
 • AMBİ́SİYA

  is. [fr.] Lovğalıq, təkəbbür, təşəxxüs, iddia etmə

  Tam oxu »
 • AMBULATÓRİYA

  is. [lat.] tib. Xəstəxanadan kənar müalicə müəssisəsi. Ambulatoriya binası. Ambulatoriya müalicəsi

  Tam oxu »
 • AMERİKALI

  is. Amerika Birləşmiş Ştatlarının əhalisinə mənsub olan şəxs. Drayzer sadə amerikalıların faciəli taleyini təsvir edirdi

  Tam oxu »
 • AMERİKAN

  is. Amerika Birləşmiş Ştatlarının əhalisinə mənsub olan şəxs. Drayzer sadə amerikalıların faciəli taleyini təsvir edirdi

  Tam oxu »
 • AMERİKANİ́ZM

  [xüs. is.-dən] 1. Amerika millətçiliyi. 2. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ingilis dili xüsusiyyəti

  Tam oxu »
 • AMFİ́BİYA

  [yun.] 1. zool. Həm quruda, həm də suda yaşayan heyvan. 2. bot. Həm quruda, həm də suda bitən bitki. 3

  Tam oxu »
 • AMFİTEÁTR

  [yun.] 1. Qədim yunanlarda və romalılarda: ətrafında tamaşaçılar üçün yarımdairə şəklində pillə-pillə yüksələn yerlər olan tikili, tamaşagah

  Tam oxu »
 • ÁMFORA

  is. [lat.] Yağ və şərab saxlamaq üçün iki şaquli qulplu yumurta formalı qab. Amfora çox vaxt rəsmlərlə bəzədilirdi

  Tam oxu »
 • AMİL₁

  is. [ər.] Bir prosesin, hadisənin hərəkətverici qüvvəsi, səbəbi. Hava, torpaq və su kimi təbii amillər insanın həyatında olduqca böyük rol oynayır

  Tam oxu »
 • AMİL₂

  is. [ər.] köhn. Tacir müvəkkili, ticarət agenti. İstanbulda, Bakıda, Tiflisdə, Batumda onun [Hacı Kamyabın] amilləri var idi

  Tam oxu »
 • AMİLLİK

  is. köhn. Amil vəzifəsi və işi (bax amil2). [Oğlu atasına:] Rəhman tacir, neçə vaxtdır, mənim dalımca gəzir, məni özünə amilliyə çağırır… Ə

  Tam oxu »
 • AMİN

  [ər. əsli qədim yəh.] din. Qəbul olsun, arzun yerinə yetsin, olsun (adətən dua və sənaların axırında söylənir)

  Tam oxu »
 • AMİNXAN

  [ər. amin və fars. xan] din. Amin deyən, amin oxuyan

  Tam oxu »
 • AMİR

  is. [ər.] Buyuran, əmr edən, hökm edən; başçı, böyük. Millətə çatdıqca qəm, əyyaş idik; Hakimə yar, amirə qardaş idik

  Tam oxu »
 • AMİRANƏ

  zərf və sif. [ər. amir və fars. …anə] Əmr edərcəsinə, hökm edərcəsinə. Mən istərəm çıxarmağa könlümdən eşqini; Qılmaq itaət əmrimə, pək amiranədir

  Tam oxu »
 • AMİRLİK

  “Amir”dən mücər. …Mənim bir Şərq kişisi amirliyi ilə dediyim sözlər onu [qızı] təəccübləndirməyə bilməzdi

  Tam oxu »
 • AMMA

  bağl. 1. Cümlələri, habelə cümlə üzvlərini (əsasən həmcins üzvləri) birləşdirərək qarşılıq bildirir. …Amma şirin dilli, açıq qabaqlı; Könül aşinası, h

  Tam oxu »
 • AMMİÁK

  [yun.] kim. Azot ilə hidrogen birləşməsindən əmələ gələn kəskin qoxulu rəngsiz qaz. – Mədən gübrələri ammiak şorasından ibarətdir

  Tam oxu »
 • AMMÓNİUM

  [yun.] kim. Bir çox duzların tərkibində olan, sərbəst halda tapılmayan, tərkibi azot və hidrogendən ibarət olan atomlar qrupu (texnika və kənd təsərrü

  Tam oxu »
 • AMNİ́STİYA

  [yun.] Ali dövlət orqanının qərarı ilə məhkəmə tərəfindən iş kəsilmiş şəxslərin cəzasının yüngülləşdirilməsi, yaxud onların cəzadan tamamilə azad edil

  Tam oxu »
 • AMÓRF

  sif. [yun.] Formasız, şəkilsiz. Təbiətdə amorf maddələr kristallara nisbətən azdır. □ Amorf dillər dilç

  Tam oxu »
 • AMORTİZÁSİYA

  [lat.] 1. iqt. Avadanlığın işlənməsi nəticəsində dəyərinin getdikcə azalması. 2. tex. Xüsusi mexanizmlərin köməyi ilə avtomobil, təyyarə və s

  Tam oxu »
 • AMORTİZÁTOR

  [fr.] Avtomobil, təyyarə və s. maşın və cihazlarda zərbənin təsirini azaldan mexanizm. Yaylı amortizator

  Tam oxu »
 • AMPÉR

  [xüs. is.-dən] fiz. Elektrik cərəyanı gücünün ölçü vahidi. Mütləq amper

  Tam oxu »
 • AMPERMÉTR

  [xüs. is. amper və yun. metr] fiz. Elektrik cərəyanı şiddətini ölçmək üçün cihaz. Ampermetrin daxili müqaviməti

  Tam oxu »
 • AMPİ́R

  [fr.] sənət. I Napoleonun imperatorluğu dövründə Fransada meydana gəlmiş bədii üslub (əsasən memarlıqda və tətbiqi incəsənətdə)

  Tam oxu »
 • AMPLİTÚDA

  [lat.] fiz. 1. Rəqs edən cismin tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdığı nöqtələr arasındakı məsafə. Rəqs amplitudası

  Tam oxu »
 • ÁMPLUA

  [fr.] 1. Aktyorun xüsusiyyətinə görə ifa etdiyi müəyyən rollar dairəsi. Sənətdə Ərəblinskinin ampluası möhtəşəm qəhrəmanlar rolu idi

  Tam oxu »
 • ÁMPUL

  is. [lat.] tib. İçində dərman maddələri saxlamaq üçün hər tərəfi qapalı şüşə borucuq

  Tam oxu »
 • AMYÖB

  [yun.] zool. Təkhüceyrəlilərə mənsub olub, şirin suda yaşayan və daimi forması olmayan mikroskopik (adi gözlə görünməyən) ibtidai heyvan

  Tam oxu »
 • AN

  is. [ər.] Ən cüzi bir zaman, ləhzə, dəm, bir gözqırpımlıq müddət. □ Bir an – bir saniyə, bir dəqiqə. Bir an onu gözündən qoymadı

  Tam oxu »