Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AERO...

  [yun.] Mürəkkəb sözlərin əvvəlində həmin sözlərin havaya, havada uçuşa, aviasiyaya aid olduğunu bildirir; məs

  Tam oxu »
 • AERODİNAMİ́K

  sif. Aerodinamikaya aid olan, xas olan. Aerodinamik tədqiqat. Cisimlər havada hərəkət etdikdə aerodinamik qüvvə əmələ gəlir

  Tam oxu »
 • AERODİNÁMİKA

  [yun.] Havanın və digər qazların hərəkətindən, habelə qazların, onların içində olan cisimlərə təsirindən bəhs edən elm

  Tam oxu »
 • AERODRÓM

  [yun.] Təyyarələrin və ya başqa uçucu aparatların havaya qalxması, enməsi və durması, habelə onların uçuşunu təmin etmək üçün müvafiq tikililəri olan

  Tam oxu »
 • AEROFOTOQRÁFİYA

  [yun.] Təyyarədən bir yerin fotoşəklini çəkmə. Aerofotoqrafiya hava kəşfiyyatında xüsusilə əhəmiyyətli rol oynayır

  Tam oxu »
 • AEROXİZƏK

  is. [yun. aero və xizək] Propeller vasitəsilə hərəkət edən xizək

  Tam oxu »
 • AEROKLÚB

  [yun. aero və ing. klub] Təyyarəçilik ilə maraqlanan və ya məşğul olan şəxslərin ictimai təşkilatı (klubu)

  Tam oxu »
 • AEROLÓGİYA

  [rus.] Havanın üst təbəqələrinin fiziki, kimyəvi və başqa xassələrini tədqiq edən elm

  Tam oxu »
 • AERONÁVT

  [rus.] Uçucu aparatlarda havaya uçan adam

  Tam oxu »
 • AERONÁVTİKA

  [yun.] Uçucu aparatlarda havada hərəkət etmə nəzəriyyə və praktikası

  Tam oxu »
 • AEROPLÁN

  [fr.] bax təyyarə. Qəzəl olmasaydı guya İranda; İndi biz uçardıq aeroplanda. Şəhriyar

  Tam oxu »
 • AEROPÓRT

  [yun. aero və lat. port] Nəqliyyat təyyarələrinin müntəzəm uçuşlarını təmin etmək üçün lazım olan tikinti və avadanlıqla təchiz edilmiş böyük aerodrom

  Tam oxu »
 • AEROSƏPİN

  is. [yun. aero və səpin] k.t. Alçaqdan uçan təyyarələr vasitəsilə səpin

  Tam oxu »
 • AEROSTÁT

  [rus.] Balonun içində olan qazın qaldırıcı qüvvəsi sayəsində havaya qalxan havadan yüngül uçucu aparat; hava balonu

  Tam oxu »
 • AFAQ

  is. [ər. “üfüq” söz. cəmi] şair. 1. Üfüqlər. Məhtab bir şəb idi, hava mişkbar idi; Afaqə nur axardı, səma ləməzar idi

  Tam oxu »
 • AFAT

  is. [ər. “afət” söz. cəmi] bax afət 1-ci mənada. [Nəsib:] Mat-məəttəl qalmışam ki, bu nə bəladı, nəzərdi, gözdü, afatdı … nədi, bilmirəm! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • AFƏRİN

  nida [fars.] Tərif, təhsin ifadə edir; əhsən, mərhəba. Afərin sənə, oğlum! Afərin sizə, yaxşı işlədiniz! – Afərin hüsnünə ey fitneyi-dövran, bəri gəl

  Tam oxu »
 • AFƏT

  is. [ər.] 1. Bəla, fəlakət, bədbəxtlik, müsibət, ziyan, zərər. [Şah:] Pədərsuxtə, kəvakibin afətindən məni qorxudarsan və əlacını gizlərsən? M

  Tam oxu »
 • AFƏTZƏDƏ

  sif. [ər. afət və fars. …zədə] Bəlaya, müsibətə uğramış, fəlakətə düçar olmuş

  Tam oxu »
 • AFFAYI

  zərf [fars.] dan. Havayı, nahaq, boşuna, əbəs

  Tam oxu »
 • AFFÉKT

  [lat. affectus – ruhi həyəcan] İnsanın əhvaldan və ehtirasdan fərqli olaraq güclü, coşqun baş verən və nisbətən qısamüddətli olan emosional həyəcanı,

  Tam oxu »
 • AFFRİKÁT

  is. [lat.] dilç. İki samitin qovuşmasından yaranan yeni samit; məs.: rusca ü (t + s) və ç (t+ş)

  Tam oxu »
 • AFİ́ŞA

  [fr.] Tamaşa, konsert haqqında (divarlara vurulan) elan. Rüstəm gülüb dedi ki, buna afişa deyərlər, tamaşadan iki-üç gün qabaq yazıb divara yapışdırır

  Tam oxu »
 • AFİYƏT

  is. [ər.] köhn. Cansağlığı, sağlamlıq, səhhət. Ol bəzm idi afiyət bahari; Mən bülbüli-zari-biqərari. Füzuli

  Tam oxu »
 • AFORİ́ZM

  is. [yun.] Dərin mənalı fikri ifadə edən sabit söz birləşməsi və ya cümlə; hikmətli söz. Nizaminin aforizmləri

  Tam oxu »
 • AFORİZMLİ

  sif. Aforizmlərlə dolu olan. Nizaminin aforizmli şeirləri

  Tam oxu »
 • AFRİKALI

  sif. Afrikada yaşayan, Afrika əhli

  Tam oxu »
 • AFTAB

  is. [fars.] şair. Günəş. Cam içrə mey ki, dairə salmış hübab ona; Ayinədir ki, əks salır afitab ona. Füzuli

  Tam oxu »
 • AFTABA

  [fars.] bax aftafa. Görürsən ki, elə hey çay başıaşağı o tərəfdə-bu tərəfdə əllərində aftaba və başlarında əmmamə ağalar düzülüb çömbəliblər

  Tam oxu »
 • AFTAFA

  is. Lüləyi və qulpu olan su qabı; lüləyin. Səriyyə tas və aftafanı gətirib mübaşir Məmmədin … əllərinə su tökdü

  Tam oxu »
 • AFTAFA-LƏYƏN

  is. Aftafa ilə ləyəndən ibarət yuyunma ləvazimatı. Yenə aftafaləyən gəldi, isti su və sabunla əllər və ağızlar yuyulub silindi

  Tam oxu »
 • AGAH

  [fars.] Xəbərdar. İnanma gər desə rəmmal sirri-qeybə agahəm; Dəhanın sirrinə yüz kərrə iczin etiraf eylər

  Tam oxu »
 • AGAHLIQ

  is. Xəbərdarlıq

  Tam oxu »
 • AGÉNT

  [lat.] 1. Bir idarə və ya müəssisənin tapşırığı və ya vəkaləti ilə iş görən adam, müvəkkil. Ticarət agenti

  Tam oxu »
 • AGENTLİK

  is. 1. Mərkəzi bir idarə və ya müəssisənin yerlərdə olan şöbəsi, nümayəndəliyi, müvəkkilliyi. Dövlət bankı agentliyi

  Tam oxu »
 • AGENTÚRA

  [lat.] 1. Bir müəssisə, idarə və ya təşkilatın agentləri. 2. Xarici hökumətlərin casus və diversantları

  Tam oxu »
 • AGƏH

  klas. bax agah

  Tam oxu »
 • [ər.] : ağ olmaq, üzünə ağ olmaq – itaət etməmək, söz qaytarmaq, tabe olmamaq. [Gülsənəm:] Atamı da, xanın üzünə ağ olduğuna görə üç gün bundan qabaq

  Tam oxu »
 • 1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi). Ağ saç. Ağ köpük. – Sona gülümsünüb, ağ əlləri ilə Bahadırın əlindən tutub çəkdi

  Tam oxu »
 • AĞ₂

  is. 1. Ağ rəngli bez və s. parça. Köynəklik ağ. Mələfəlik ağ. Ağdan tikilmiş köynək. Bir top ağ. – Gün əyiləndə Ağcagilin darvazasından üzünə nimdaş b

  Tam oxu »
 • AĞ₃

  is. Tor. Dağ maralı kimi sərsəm gəzən yar; Axır rast gələrsən sən ağa qarşı. Aşıq Fətəli

  Tam oxu »
 • AĞA

  is. köhn. 1. Hakim, istismarçı siniflərə mənsub adam; mülkədar, bəy, zadəgan. [Kəndli:] Biz ata-babadan ağa qulluğunda oturmağa adət etməmişik

  Tam oxu »
 • AĞABACI

  is. dan. məh. Böyük qardaş, dayı və başqa qohumların arvadlarına hörmət üçün verilən ad

  Tam oxu »
 • AĞAC

  is. 1. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. Armud ağacı. Qoz ağacı. Ağac əkmək. Qollu-budaqlı ağac

  Tam oxu »
 • AĞAC-UĞAC

  top. dan. Ağaclar, bir şeyin ağaclardan ibarət olan qismi. Ancaq yağlı dillər tökən Sarımsaq oğlunu neçə gün sonra görməyən Qaçaq Nəbi ağ çadırı söküb

  Tam oxu »
 • AĞACAN

  is. köhn. Ataya, yaxud böyüyə hörmət və nəvazişlə müraciət. Odur ki, Qurban həmişə fürsət tapanda deyirdi ki, ağacan, qurban olum, belə işləri eləmə

  Tam oxu »
 • AĞACATMA

  is. köhn. 1. Əl ağacı kimi bir ağacla oynanılan oyun adı. 2. Keçmişdə qoyun satdıqda, seçmə olmasın deyə, sürünün içinə ağac atıb, onun bir hissəsini

  Tam oxu »
 • AĞACAYAQ

  is. köhn. məh. 1. Ayaqlarına qarmaqlı ağaclar taxıb gəzən oyunbaz. 2. Qılçası olmadığı üçün ağacdan qayrılmış süni ayaqla gəzən adam; axsaq

  Tam oxu »
 • AĞACDEŞƏN

  is. zool. Ağac koğuşlarındakı cücülərlə qidalanan uzun, sərt dimdikli quş. O namərddir, qorxur hələ; Cəsədinə yaxın gələ; Baltasızdı ağacdələn… Palıd,

  Tam oxu »
 • AĞACDƏLƏN

  is. zool. Ağac koğuşlarındakı cücülərlə qidalanan uzun, sərt dimdikli quş. O namərddir, qorxur hələ; Cəsədinə yaxın gələ; Baltasızdı ağacdələn… Palıd,

  Tam oxu »