Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AR

  is. [ər.] 1. Həya, abır, utanma; namus, qeyrət, izzəti-nəfs, mənlik. Bu adamda heç ar deyən şey yoxdur

  Tam oxu »
 • ARA

  is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar

  Tam oxu »
 • ARA-BƏRƏ

  is. dan. 1. Aralıq, ara, orta. Köçün ara-bərəsində, tozun içində, qabağı öküz yüklü, arxası ağır şələli, boyunlarında uşaqları olanlar da qan-tər için

  Tam oxu »
 • ARA-SIRA

  zərf Arabir, bəzən, hərdənbir, bəzi vaxt, bəzi hallarda, vaxtdan-vaxta. Səhərlərə məxsus olan nəsimdən ara-sıra yarpaqlar qımıldanır… Yarpaqlar arasın

  Tam oxu »
 • ARABA

  is. İki və ya dördtəkərli nəqliyyat vasitəsi. Minik arabası. Yük arabası. Əl arabası (əl ilə sürülən araba)

  Tam oxu »
 • ARABABƏND

  is. Araba qayıran usta

  Tam oxu »
 • ARABACIQ

  kiç. Kiçik araba. // Uşaq arabası, oyuncaq araba

  Tam oxu »
 • ARABAÇI

  is. 1. Araba sürən adam, araba işlədən adam. Küçələrdə arabaçılar, suçular … o yan-bu yana yeriməkdə idi

  Tam oxu »
 • ARABAÇILIQ

  is. Arabaçı sənəti, işi. Kişi Nurəddinlə bərabər arabaçılığa getmişdi. S.S.Axundov

  Tam oxu »
 • ARABİR

  zərf Hərdənbir, gahdanbir, bəzən. Arabir yağış yağır. Arabir bizə gələrdi. – [Kərim baba tüfəngini] hər gün silər, təmizlər və arabir dərənin içinə en

  Tam oxu »
 • ARAÇI

  is. Ara düzəldən adam, dəllal. // Arada duran adam, vasitəçi. Mahmud … öz ürəyini soyutmaq istəyirdi

  Tam oxu »
 • ARAÇILIQ

  is. Vasitəçilik, miyançılıq, ara düzəltmə; dəllallıq. □ Araçılıq etmək – vasitəçilik etmək, ara düzəltmək

  Tam oxu »
 • ARADABİR

  bax arabir

  Tam oxu »
 • ARADÜZƏLDƏN

  is. dan. Vasitəçi (yalnız mənfi mənada)

  Tam oxu »
 • ARAHƏKİMİ

  is. Heç bir təhsili olmayan və qeyri-elmi üsullarla müalicə edən adam; türkəçarəçi

  Tam oxu »
 • ARAKÇEYEVÇİLİK

  is. [Rusiya çarı I Aleksandr dövründə nazir olmuş Arakçeyevin adından] 1. XIX əsrin əvvəlində Rusiyada: qeyri-məhdud polis istibdadı, hərbi zümrənin b

  Tam oxu »
 • ARAKƏSİLMƏZLİK

  is. Arasıkəsilməz şeyin halı, fasiləsizlik, davamlılıq, sürəklilik

  Tam oxu »
 • ARAKƏSMƏ

  is. Bir otağı, yeri, binanı iki yerə ayıran yüngül divar; aralığa çəkilən divar, taxta və s. Evin arakəsməsi taxtadandır

  Tam oxu »
 • ARAQ

  is. [ər.] 1. Meyvədən və s.-dən çəkilən spirtli içki. Tut arağı. Zoğal arağı. Araq çəkmək. – Ərəqlə badədir ol iki cövhər; Ki, yoxdur onlara dünyadə s

  Tam oxu »
 • ARAQ-ÇAXIR

  top. Spirtli içkilər

  Tam oxu »
 • ARAQ-VARAQ

  araq-varaq eləmək – hərtərəfli axtarmaq, axtarılmayan yer qoymamaq. [Dostum] bütün hökumət dairələrini bir-birinə çaxnaşdırmış, bütün şəhəri araq-var

  Tam oxu »
 • ARAQARIŞDIRAN

  sif. və is. Fitnə-fəsad salan. [Pyotr:] [Vano] bəlkə araqarışdıranlardandır, qəsdən göndərilib. S.Rəhman

  Tam oxu »
 • ARAQÇƏKƏN

  is. 1. Araq çəkməklə məşğul olan adam. 2. Araq çəkmək üçün cihaz, alət və s

  Tam oxu »
 • ARAQÇI

  is. dan. 1. Araqçəkən, araq hazırlayıb satan adam. 2. Çox araq içən, içkilərdən ən çox arağı sevən adam

  Tam oxu »
 • ARAQÇIN

  is. [ər. ərəq və fars. çin] Qiymətli parçadan, çox vaxt tirmədən və s.-dən tikilib, üstü güləbətin (zərli) və ya ipək sapla naxışlanmış baş geyimi, tə

  Tam oxu »
 • ARAQÇINLI

  sif. Başında araqçın olan, başına araqçın qoymuş. …Başı araqçınlı, uzun arxalıqlı Vaqif nə isə sayır, həm də gözünün ucu ilə ona [Qızxanıma] baxırdı

  Tam oxu »
 • ARALAMA

  “Aralamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ARALAMAQ

  f. 1. Bitişik, yaxud yan-yana duran şeyləri kənara çəkib bir-birindən ayırmaq, ayrı qoymaq. Pəncərənin pərdəsini aralamaq

  Tam oxu »
 • ARALANDIRMA

  “Aralandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ARALANDIRMAQ

  bax aralamaq

  Tam oxu »
 • ARALANMA

  “Aralanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ARALANMAQ

  f. 1. Bir-birindən ayrılmaq, uzaqlaşmaq. Atlılar aralanaraq hərə bir tərəfə getdi. – Aralanır buludlar, təravətlənir otlar

  Tam oxu »
 • ARALAŞDIRILMA

  “Aralaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ARALAŞDIRILMAQ

  məch. Bir-birindən ayrılmaq, uzaqlaşdırılmaq, kənara çəkilmək

  Tam oxu »
 • ARALAŞDIRMA

  “Aralaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ARALAŞDIRMAQ

  f. Dalaşanları birbirindən ayırmaq, uzaqlaşdırmaq, kənara çəkmək. Molla aralaşdırır, ona da bir-iki yumruq dəyir

  Tam oxu »
 • ARALAŞMA

  “Aralaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ARALAŞMAQ

  f. 1. Ayrılmaq, ayrı düşmək, aralı düşmək, uzaqlaşmaq, əlaqəni kəsmək. 2. Seyrəkləşmək

  Tam oxu »
 • ARALATDIRMAQ

  icb. Üçüncü şəxs vasitəsi ilə aralatmaq. [Xan:] Mən onun başını bədənindən aralatdıraram, onda bilər ki, nökər bayatı deyib, xanı yuxudan oyatmaz

  Tam oxu »
 • ARALATMAQ

  icb. Aralamağa məcbur etmək

  Tam oxu »
 • ARALI

  zərf 1. Bir-birindən bir qədər uzaq, arada bir qədər məsafə qoyaraq. Xasay atlıların bir-birindən aralı getməsini məsləhət gördü

  Tam oxu »
 • ARALIQ

  is. 1. İki şey arasındakı boşluq, boş yer; iki yerin arası; ortalıq, orta, ara. Aralıqda qalan şeyləri götürün

  Tam oxu »
 • ARAM

  is. [fars.] Sakitlik, qərar, rahatlıq, dinclik, sükut; səbir, dözüm. Hənuz vəsldir, ey mah, yoxdur aramın; Nə növ bəs keçəcək mən fəqirə hicranın? S

  Tam oxu »
 • ARAM-ARAM

  zərf Yavaş-yavaş, asta-asta, aramla. Aram-aram danışmaq. Aram-aram oxumaq. İşi aram-aram gör. – Tabut gedir… Bu ağrıdan ürəklər də qana dönür; Cənazən

  Tam oxu »
 • ARAMA

  “Aramaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ARAMAQ

  f. Axtarmaq. Sən mükafatını insanlığa xidmətdə ara; Əbədi zövqü, təsəllini həqiqətdə ara. A.Səhhət. Mühəndis yenə də öz dəftərçəsinin neft ilə yağlanm

  Tam oxu »
 • ARAMCA

  zərf Aramla, aram surətdə, ağır-ağır, yavaş-yavaş, yavaşca. [Bülənd] aramca atın cilovunu çəkir, at da ehtiyatla rahat addımlayırdı

  Tam oxu »
 • ARAMGAH

  is. [fars.] tənt. 1. İstirahət yeri, dayanılan yer; məskən, mənzil. Bu, bəzmixasi-ünsdür, aramgahi qüdsdür

  Tam oxu »
 • ARAMLA

  zərf Qaraca qız qalxıb aramla geyinməyə başladı. Sonra əl-üzünü yuyub, çay içməyə məşğul oldu. S.S.Axundov

  Tam oxu »
 • ARAMLI

  sif. 1. Səbirli, dözümlü. 2. Ağır, yavaş

  Tam oxu »